fbpx
 ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
 
за 2022 г.
I. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА -ПЛОВДИВ
Вид членствонеоблагаеми съгласно ЗДДС, не включват ДДС
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ
Акционерни дружестваминимум 400 лв.минимум 1000 лв.
Всички останали лицаминимум 200 лв.минимум 400 лв.
За членове с право на участие и целогодишен достъп до Клуб „CEO LEADERS“ към Търговско-Промишлена Камара- Пловдивминимум 2400 лв., максимум 8000 лв., според избрания интензитет на участие в Клуба /възможно плащане на няколко вноски/минимум 400 лв.
II. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ
1. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД И ЕКСПОРТНИ ФАКТУРИ /ИНВОЙС/
Вид услуга Крайна цена в лв. с ДДС
Попълване на бланка за Сертификат за произход9,00 лв.
Заверяване на Сертификат за произход9,00 лв.
/плюс таксови марки на БСК съгл. Таблица 1/
Заверяване на експортна фактура /инвоийс/9,00 лв.
/плюс таксови марки на БСК съгл. Таблица 1/
Допълнителна консултация за подготовка на сертификати и приложима документация , със сложност по-голяма от обичайнатаминимум 24,00 лв.
 
Заверяване на дубликат от СП или експортна фактурасъответната цена на заверяването и/или попълване на СП,  плюс таксова марка на БСК за 5,00 лв. без ДДС
Заверяване на подпис върху договор, пълномощно или др. документ18,00 лв.
Заверяване на други документи36,00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При заверяване на СП или експортни фактури документите се облепят с марки на БСК съгласно фактурната стойност на изнасяната стока.
При заверяване на СП в повече от 1 екземпляр, всеки следващ екземпляр СП се облепя с марки на БСК  на стойност 5 лв без ДДС
1.1. ТАКСОВИ МАРКИ НА БСК
Фактурна стойност на изнасяната стокаСъответна стойност на таксовите марки на БСК:
без ДДС /номинална стойност на марките/ с ДДС
до 350 евро5,00 лв.6 лв.
от 351 евро – до 1 500 евро10,00 лв.12 лв.
от 1 501 евро – до 3 500 евро15,00 лв.18 лв.
от 3 501 евро – до 5 000 евро25,00 лв.30 лв.
от 5 001 евро – до 15 000 евро30,00 лв.36 лв.
от 15 001 евро – до 25 000 евро35,00 лв.42 лв.
от 25 001 евро – до 35 000 евро40,00 лв.48 лв.
от 35 001 евро – до 50 000 евро45,00 лв.54 лв.
от 50 001 евро – до 75 000 евро50,00 лв.60 лв.
от 75 001 евро – до 90 000 евро60,00 лв.72 лв.
от 90 001 евро – до 100 000 евро65,00 лв.78 лв.
над 100 001 евро70,00 лв.84 лв.
2. СЕРТИФИКАТИ ЗА СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
Вид услугаКрайна цена в лв. с ДДС
Издаване на Сертификат за Свободна Продажба на стоки /ССП/48,00 лв.
Издаване на „Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria.“36,00 лв.
 
Издаване на външнотърговска референция, удостоверително писмо и др.под48,00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
ССП и референции се издават само на членове на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, платили редовен членски внос за съответната календарна година, съгласно настоящия Ценоразпис
III. ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ
1. ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС ПЪТУВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
Вид услуга Цената включва: държавна такса, банкова такса, нотариална такса с ДДС, и цената на услугата с ДДС
Комплексна услуга за административно съдействие при издаване на покани-декларации за бизнес-пътувания на чужденци в България:
За покана с 1 лице72,00 лв.
За покана с 2 лица100,00 лв.
За покана с 3 лица125,00 лв.
За покана с 4 лица155,00 лв.
За покана с 5 лица185,00 лв.
Попълване на клиентско Заявление за ползване на услуга за съдействие при издаване на покана-декларация за чужденциот 12 лв. до 21, 60 лв.
/цена с ДДС, в зависимост от броя на канените лица/
2. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ИЛИ СЪДА
Вид услуга Крайна цена в лв. с ДДС /цената не включва съответните държавни, нотариални и банкови такси/
ЕТ60,00 лв.
ООД120,00 лв.
АД  бълг. лица / без ДТ/300,00 лв.
Други ЮЛ120,00 лв.
3.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Вид услугаКрайна цена в лв. с ДДС
Издаване на командировъчна заповед за ЕТ12,00 лв.
Официални запитвания до чуждестранни търговски Камари и други организации24,00 лв.
Издаване на становища, потвърждения, удостоверения и др.под. на български и английски език24,00 лв.
Оформяне на търговска кореспонденция12,00 лв.
4. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ
Вид услугаКрайна цена в лв. с ДДС
Консултации и справки за вносни мита по Митн.Тарифа на РБългария /за една стокова позиция/6,00 лв.
Консултации и справки за мита, данъци, такси и изискуеми документи при износ на стоки в страни, извън ЕС, за 1 митнически тарифен № (на английски език):
–        Мито12,00 лв.
–        Други данъци и такси36,00 лв.
–        Изискуеми документи36,00 лв.
Устна консултация по юридически и икономически въпросимин. 72 лв./на час
Писмени консултациимин. 72 лв.
Изготвяне на договоримин. 72 лв.
5. УСЛУГИ ПО ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Вид услугаКрайна цена в лв.със ДДС
Първоначална обща консултация от експерт за регистрация на обекти на индустриална собственост  – 30 мин.48,00 лв.
Консултация относно закрила на марки,  дизайни, патенти и полезни модели – до 30 мин.Сумата се приспада от цената за закрила на съответния обект72,00 лв.
Предварително проучване за регистрабилност – до 3 дниСловнаКомбинирана
·        на национална марка192,00 лв.216,00 лв.
·        на европейска240,00 лв.264,00 лв.
Регистрация на национална марка, до три класаПърво плащане (при заявяване)828,00 лв.
Второ плащане (при постановяване на решение за регистрация – около 9 месеца след заявяването)600,00 лв.
Подновяване на регистрацията на национална марка, до три класа720,00 лв.
Регистрация на европейска марка (СТМ), до 3 класа1400 евро*
Регистрация на марка в други страни (по реда на Мадридската спогодба или по национална марка)Подлежи на уточняване с клиента
Вид услугаЦена в лв. без ДДСЦена в евро без ДДС
Регистрация на 1 дизайнВ България /до 4 изобр./ В OHIM като европейски дизайн до 7 изобр.
950,00 лв.700 евро
Вписване на промени в името или адреса на  притежателя на марка/дизайн200,00 лв.
Изготвяне и вписване на договор за лицензия/ прехвърляне на марка/дизайнОт 200 лв. до 600 лв.
/в зависимост от обема на договора/
Годишен абонамент за мониторинг на 1 марка (следене за заявени сходни марки)180,00 лв.
Внасяне на опозициясрещу национална заявка за маркасрещу европейска заявка за марка (СТМ)
от 800 лв. до 1000 лв.
/според фактическата и правна сложност/
800 евро
Защита срещу внесена опозицияпред Патентно ведомствопред OHIM
от 400 лв. до 800 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 350 евро до 800 евро
Обжалване решения на отдела по опозициина Патентно ведомствона OHIM
от 600 лв. до 800 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 1200 евро до 1500 евро
Подаване на искане за заличаване/отмяна регистрациятана национална маркана европейска марка (СТМ)
от 800 лв. до 1200 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 1100 евро до 1500 евро
Консултации по нарушение на права на ИС120 лв. / на час
6. РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕДИИ НА КАМАРАТА
Вид услугаКрайна цена в лв. с ДДС
Продължителност на публикацията
Публикуване на фирмен профил по образец в раздел „Бизнесът на фокус“12 месеца120,00 лв.
Публикуване на рекламно съобщение в категории „Предстоящи събития“ и „Новини“ с препратка към подстраница, съдържаща име, лого (снимка), неограничен брой символи текст и линк към web-сайт на клиента.за 1 ден60,00 лв.
за 1 седмица240,00 лв.
за 1 месец480,00 лв.
Еднократно разпращане рекламно съобщение на до всички абонати от мейлинг листа на Камарата180 лв.
Публикуване на реклама в Икономическия Годишник на Регион Пловдив, за съответната година1 стр. А4,                        480,00 лв.
 ½ стр. А4                        300,00 лв.
7.ЗАЛИ ПОД НАЕМ. СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА.
Вид услуга Крайна цена в лв. с ДДС
Наем на зала „САМАРА“ (50 кв.м.):
до 2 часаЦена, общо                          36,00 лв.
до 3 часаЦена, общо                          42,00 лв.
над 3 часаЦена на час                          12,00 лв.
Наем на зала „СРЕДЕЦ“ (22 кв.м.)/и зала „РОДОПА“ (22 кв.м.)
до 2 часаЦена, общо                          30,00 лв.
до 3 часаЦена, общо                          36,00 лв.
над 3 часаЦена на час                          12,00 лв.
Наем за мултимедиен прожекторЦена на час3,60 лв.
Наем за преносим компютърЦена на час3,60 лв.
Наем за микрофонна уредба и озвучаванеЦена на час3,60 лв.
Ангажиране на служител на Камарата в извънработно време за техническо съдействие – кетъринг, техн.оборудванеЦена на час24,00 лв.
Организиране на кетъринг – кафе-пауза, обяд, коктейлПо стандартно меню или по заявка на клиента
Съ-организиране на събития на  клиенти – семинари,презентации, курсове, Б2Б-срещи и участие в изложенияМинимална цена480,00 лв.
Наем на споделено работно място – Индивидуални посещения. /В цената за 1 час престой се включва: Работно място; Високоскоростен интернет; Климатизация; Принтер,Копирни услуги до 5 стр.; Вода; Кафе; Чай./От 1 до 4 часа, цена на час9,60 лв.
От 4 до 8 часа, фиксирана цена32,00 лв.
Утвърдил: Ангел Хронев
Председател на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
Дата: 11 март 2022
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games