Пловдив бележи ръст в икономиката .

 

Това показват обобщените данни по отрасли за 2014 г., поместени в Икономическия годишник на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив за 2016 г.

 

Почти всички показатели отчитат положителни тенденции. Броят на работещите фирми през 2014 към 2013 г. нараства с 501 бр., или 101,43 %.

Произведената продукция за същия период нараства на 107,3 на сто. Приходите от продажби на продукцията се увеличават на 103,07 на сто. Размерът на печалбата достига 1 469 млн. лв., или ръст 104,60%. Оборотът на фирмите в област Пловдив е с 32% по-висок през 2014 г. спрямо нивата от 2009 г. Фирмите генерират продукция на стойност близо 12 млрд. лева, от които 29%, или 3,4 млрд. лева, са добавена стойност. 

По отрасли най-голям ръст се постига в производството на мебели, ремонт и инсталиране на машини и оборудване – 138,73 процента. По-голямо значение има нарастването на информационните технологии и информационните услуги – 138,53 процента, което в абсолютна сума не е голямо – общо 31 341 хил. лв., но за годината по производителност на заето лице се постига резултат от 24 673 евро, което е близко до средното европейско ниво – 25 800 евро. Заетите лица в тази дейност през годината се увеличават с 365 души. 

С добри темпове на приходи могат да се посочат следните дейности: добивна промишленост – 125,04%, операции с недвижими имоти – 125,60%, производство на машини и оборудване със специално предназначение – 116,95 %, и др. В отрасъл строителство има регистрирани 48 нови фирми. Ръстът на обема на строителната продукция е значим – 115,50 процента, което води до увеличаването на нетните приходи от продажби със 110 процента и ръст на печалбата със 113,77 на сто. 

Общо през 2014 г. годишната заплата нараства с 8.08 на сто лева. Най-висок е размерът на средното месечно възнаграждение в дейностите: производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива – 1567 лв., информационни услуги – 1331 лв., добивната промишленост – 1088 лв., производството на електрически съоръжения – 1079 лв., производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение – 1067 лв., хуманно здравеопазване – 1055 лв., научноизследователска и развойна дейност – 1012 лв.

Най-ниските месечни заплати са в секторите: медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване – 367 лв., издателска, радио- и телевизионна дейност, създаване на аудио-визуални произведения – 417 лв., търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 465 лв., производство на текстил и облекло – 492 лв.

В обхвата на Южен Централен район областта отчита средно със 7 процента по-висока заплата от останалите области, но спрямо столицата се получават по-ниски заплати с над 35 процента. 

През 2014 г. инвестиционните разходи са в размер на 203 млн. лв. Те са недостатъчни за осигуряването на необходимия темп в нарастването на брутния вътрешен продукт за мащабите на областта.

Това е причина за намаляването на дълготрайните материални активи в следните дейности: строителство – 12,7 млн. лв., хотелиерство и ресторантьорство – 8 млн. лв, селско, горско и рибно стопанство – 6 млн. лв. Не се инвестира в културата, медико-социалните и рекламни дейности, производството на облекло и обувки, издателската дейност, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и др.

Най-голям дял от инвестираните финансови средства са в производството на тютюневи изделия и хранителни продукти – общо 85 589 хил. лв. Очакванията са в следващите години да се увеличи произвежданата продукция в резултат на тези активи и това да компенсира намалението с 2,50 процента, което дейността отчита през 2014-а в сравнение с 2013 година.

Ясно е, че отрасълът има нужда от държавна протекционистка политика за неутрализирането на влиянието на вноса на основни суровини, например като доматено пюре от Китай, което местни фирми масово внасят за производство на лютеница.


-Първенци- 


По данни на националната статистика, в Пловдивска област към края на 2014 г. са развивали дейност общо 35 434 търговски дружества. 120 от тях влизат в класацията най-големи предприятия по нетен размер на приходите от продажби за 2014 г. Лидер с над 250 млн. лв. е “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД. “Белла България” АД (търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия) води класацията в категория приходи от 130 до 250 млн. лв.

В границите 80 до 130 млн. лв. Първенството е на “Ив.Асенов -999” ЕООД. Дружеството извършва търговия на едро с препарати за растителна защита, оранжерийна дейност и туризъм.

В рамките на приходи от 60 до 80 млн. лв. първи са от “Агрия” АД. “Атаро Клима” АД води класацията по приходи до 60 млн. лв. Фирмата за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци “Агри България” ЕООД държи първа позиция по нетни приходи в категория от 30 до 40 млн. лв. Още една фирма за търговия с химични препарати – “Агрокемикъл” ЕООД, е първа в групата си с приходи до 30 млн. лв.

 

В последната категория с нетни приходи от продажби до 25 млн. лв. най-горе на стълбицата е “АДД – България” ООД. Дружеството търгува на едро с  машини и оборудване със стопанско предназначение.

 

Източник:Марица.бг

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games