Търговско-Промишлена Камара – Пловдив може да съдейства на своите членове и клиенти относно процедурата за издаване на сертификати за форсмажор от БТПП.

Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Сертификатът се издава въз основа на писмена молба на български търговец, изпаднал в обективна невъзможност за изпълни договорните си задължения към чуждестранен или български партньор, поради възникнали непреодолими и непредвидими /форсмажорни/ обстоятелства – пожар, природни бедствия, аварии, войни, земетресения, правителствени забрани, стачки и др.

Към молбата следва да се приложат документи, издадени от независима организация, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Сертификатът за форсмажор трябва да съдържа информация за:

  • страните по договора,
  • номера, датата и мястото на сключването му;
  • срокът за изпълнение;
  • да определя обстоятелствата, попречили или забавили неговото изпълнение, мястото и времето на тяхното възникване, периода на действието им, други сведения, даващи възможност да се установи причинната връзка между тях и пълното или частично неизпълнение на договора;
  • сертификатът трябва да съдържа само изложените фактически обстоятелства, без тяхната юридическа оценка.

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП на български, английски, френски, немски, руски или друг език, в зависимост от искането на клиента. Подписва се от председателя на БТПП или от оторизирано от него лице и се подпечатва с печата на БТПП на български или английски език.

Издадените от БТПП сертификати за форсмажор са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

Подробности четете ТУК

@99

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games