fbpx
До 500 хил. лв. безвъзмездно финансиране могат да получат компаниите за свои проекти от Националния иновационен фонд. Десетата сесия на фонда беше обявена в сряда, а самото кандидатстване започва от 1 юли и ще продължи до 9 август. Предвиденият бюджет тази година е в размер на 4.5 млн. лв., което е малко под разпределените 5 млн. лв. в предходната сесия и далеч под тавана от 10 млн. лв., отпускан предишни години. Процедурата се управлява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Кандидатстване
Целта на фонда по принцип е да улесни разработката на нови продукти и услуги в предприятията. За финансиране могат да кандидатстват всякакви по размер компании, като допълнителна помощ е предвидена за малките и средните фирми. Проектите могат да се изпълняват както самостоятелно, така и в партньорство с други компании или научни организации, а максималният им допустим срок е година и половина.
Традиционно финансиране е предвидено за проекти в четири основни области – информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Финансиране
Фондът финансира до 50% от разходите за индустриални научни изследвания и до 25% от разходите за експериментално развитие. Помощта може да бъде увеличена с 10% за проекти на средни предприятия и с 20% за малки фирми, а до 15% допълнително се дават за партньорски инициативи с организации за научни изследвания. Сумарно субсидията не може да покрива повече от 80% от стойността на проектите.
Отделните проекти ще се разглеждат на три етапа – за административно съответствие, техническа оценка и финансова оценка. Основните критерии са иновативност и икономическа перспектива, като проектите трябва да имат над 70% от максималния брой точки по всеки от тях, за да могат да получат финансиране.
Техническата оценка се прави от независими експерти. Промените в правилата през тази сесия предвиждат засилен контрол от т.нар. звено за контрол, което ще проверява всички одобрени проекти и голяма част от неодобрените, като ще може да дава указания за отстраняване на пропуски. Въпросното звено се състои от трима одитори, избрани с публичен конкурс.
Източник: БТПП
@90
Free WordPress Themes, Free Android Games