Търговско-Промишлена Камара -Пловдив Ви информира, че е отворена покана за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По-важното, което трябва да знаете за процедурата е, че:

  • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 687 250 лева.
  • Минималният размер безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат е 100 000 лева, а максималният се определя спрямо категорията на предприятието: микро предприятия – 500 000 лева, малки предприятия – 750 000 лева, средни предприятия -1 000 000 лева;
  • Максимален интензитет на финансиране /в зависимост от избрания режим/ е до 70 % от заявените разходи;
  • Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които имат минимум 3 приключени финансови години – 2015, 2016 и 2017, за които показателите им за Нетни приходи от продажби общо за трите години, отговарят на следните:

Микро предприятие    ≥ 210 000 лева / Малко предприятие    ≥ 750 000 лева / Средно предприятие   ≥ 3 000 000 лева

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.
Приоритет в оценката на проектните предложения, ще бъде даван на база следните критерии:

  • регионална приоритизация;
  • опит в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК /приоритет се дава на кандидати, които нямат опит/;
  • експортна ориентация на кандидата, спрямо генерирани приходи от износ;
    показатели за икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (по данни от ГФО 2015, 2016 и 2017 г., подадени в НСИ).

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

За повече информация относно процедурата, можете да потърсите Консултация от нашия екип.

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games