По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП, Петото издание на конкурса за Иновации ще се проведе през април месец 2019 година. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“.

Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Кандидатстването стартира официално от 08 ноември 2018 г. Бихме искали да Ви поканим да се включите, представяйки Вашите иновационни идеи и разработки.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както направиха и преди оценяването на проектите, подадени за 2017 г.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 през месец май 2019 г. от 11 ч., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др. Датата на тържествената церемония ще бъде определена допълнително в края на м.март 2019 г.

За Ваше улеснение публикуваме критерии за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 22 април 2019 г., понеделник, на вниманието на г-жа Кристина Ескенази – технически секретар на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата на     E-mail: innovationbcci@gmail.com и/или eskenazi.kristina@gmail.com

(Срокът за представяне на заявките се удължава с близо един месец в сравнение с предходните години по желание на редица бъдещи участници в двата конкурса, които са уведомили писмено ръководството на Съвета по иновации при БТПП)

Приложение 1: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП ЗА:

1.„Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“

2.„Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“

І. Критерии  за оценка за „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“

Обща информация:

Наименование на фирмата или на лицето предоставило иновативния проект, правна форма и местоседалище

………………………………………………………………………………………………………………………………e

Тема на разработения иновативен проект

………………………………………………………………………………………………………………………………

Основни критерии:

 1. Оригиналност на идеята (решението), използвани за реализирането му (бр. точки – 0÷2). Налице ли е интелектуална собственост?

 

 1. Качества на реализиращия колектив (бр. точки- 0÷5)

 

 1. Очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация (бр. точки – – 0÷2)

 

 1. Принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда (бр. точки – 0÷2)
 2. Социално-икономически и обществен ефект на решението (бр. Точки – – 0÷10) – повишаване качеството на живот, създаване на здравословни условия на труд и почивка, развитие на местната и регионалната икономика, положителен ефект върху големи социални групи и др. Ще се оцени и т.нар. обществен ефект по отношение на:

– увеличени работни места;
– увеличен експорт;
– заместване на вносни суровини, материали и продукти и съответното намаляване на вноса;
– заместване на опасни за здравето материали и продукти;
– използване на рециклирани материали, рециклируемост на продукта
– енергийна ефективност и енергоспестяващи технолгии

 1. Интелектуална собственост – патенти, полезни модели, запазени марки, публикации, продуктови листи, рекламни материали, търговски брошури и др. (0÷5 т.)7. Възможност и обхват на реализация – направено проучване, откупена интелектуална собственост, направено внедряване, търговска кампания, реализирана продукция, постигнати икономически резултати (0÷10 т.)8. Принос на решението към опазването на околната среда – екологичност, енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, благоприятно въздействие върху екосистемите и др. (0÷10 т.)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ:

9.Членство  в Съвета по иновации при БТПП (бр. точки –  0 – 1)

10.Членство в БТПП (бр. точки – – 0 – 1)

11.Готовност за предоставяне на проекта или на други разработки за инсталиране на Платформа „Иновационна борса”, както и на материали за Информационния сайт на Съвета по иновации при БТПП. Оценка 10 се поставя само при предоставени на администратора на борсата разработки, които са одобрени от нейния мениджмънт и са инсталирани на Платформа „Иновационна борса” (бр. точки – 0÷10)

12.Готовност за предоставяне на патент или полезен модел за внедряване в производствената практика от бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП (бр. точки – 0÷2)

Метод на оценка: Максимална оценка се поставя според обективна преценка от страна на членовете на комисията за приноса на проекта за развитието на българската наука, в т.ч. и според интердисциплинарния му характер.

 

ІІ. Критерии за оценка за  „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“

Обща информация:

Наименование на фирмата, правна форма и седалище

……………………………………………………………………………………….

Основни критерии:

 1. Стратегия на мениджмънта за развитие на компанията чрез иновации (бр. точки – – 0÷5)
 2. Адекватна политика и стимули на компанията за обучение, повишаване на квалификацията и образованието на персонала. Следва да се посочи дали има заети експерти с научна степен, каква е тя, както и техния брой? (бр. точки – – 0÷5)
 3. Дял от персонала, който участва в иновационния процес (бр. точки – 0÷5)
 4. Политика на компанията за привличане на таланти (бр. точки – – 0÷5)
 5. Участие при организиране на форуми по иновации в България и в чужбина (бр. точки – – 0÷5)
 6. Участие в международни проекти, свързани с иновации (бр. точки – 0÷10)
 7. Способност на мениджмънта да управлява всички етапи на иновативния процес в компанията (бр. точки – – 0÷5)
 8. Процент на отделените средства за научноизследователска и развойна дейност (НИРД или R&D) от общите приходи на компанията: Ако този дял за последната година повишава средната стойност за последните три години, компанията получава по-голям брой точки. В случай, това обстоятелство не е налице – по-малко. (бр. точки – – 0÷5)
 9. Политика на компанията за защита на интелектуалната собственост. Дейността обхваща броя заявени и регистрирани патенти, в. т. ч. национални, европейски (в страни от ЕС) и патенти, регистрирани в страни извън ЕС; заявени и регистрирани други обекти на индустриалната собственост; разходи за закупуване на лицензи и други права; видове и стойност на нематериалните активи. (0÷5 т.)
  10.Ефективност на отделените средства за НИРД (R&D) за развитие на компанията. (бр. Точки – 0÷10)Обща възвръщаемост от иновативната дейност. Директни приходи от продажба на лицензи и друга интелектуална собственост. Приходи на компанията от износ на високотехнологични продукти  и услуги, произведени чрез технологии, в т.ч.:

– Разработени от отделените средства за НИРД и/или увеличение на заетите в          НИРД;

– Въз основа на know how и/или новопридобита интелектуална собственост;

– Разработени в сътрудничество с БАН, Селскостопанска академия, университети, висши училища, колежи и/или други научно- изследователски          организации, в т.ч. и от чужбина. Сравняват се числено резултатите от   последната финансова година със средния резултат от последните три години.

– Наличие на внедрени в компанията енергоспестяващи технологии и други          технологии в областта на енергийната ефективност

11.Разработени или внедрени иновативни решения през 2015 г. (посочва и се представя копие от удостоверение от ръководителя на фирмата, където е осъществено внедряването на иновацията с подпис и печат) (0  ÷ 10 т.)

 1. Получени награди, грамоти, отличия за внедрени и реализирани иновации или за иновации, в резултат на собствени изобретения (посочват се и предоставя копие с поставен печат и подпис на ръководителя на фирмата на кандидата) (0÷10 т.)

13.Стратегия на мениджмънта за развитие на компанията чрез иновации, като се предоставя копие от стратегията с подпис и печат на ръководителя на фирмата (0÷5 т.)

14.Процент от персонала, който участва в иновационния процес (0÷2 т.)

 1. Способност на мениджмънта да управлява всички етапи на иновативния процес в компанията (0÷2 т.)
  16. Ефективност на отделените средства за R&D (развойна дейност) (0÷2 т.)

 

Допълнителни критерии:

 1. Участие/принос в разработване на становища по нормативни актове, свързани с иновации (бр. точки – – 0÷1)
 2. Иницииранe на теми за провеждане на семинари или обучения, свързани с иновациите от Съвета по иновации или от други организации (бр. точки– 0÷1)
 3. Членство в международни организации, с отношение към иновациите. Предоставя се копие от документа за членство (бр. точки – 0÷1)
 4. Участие с презентации и доклади в кръгли маси, семинари, обучения и конференции и др. свързани с иновации (бр. точки – – 0÷1)
 5. Готовност за предоставяне на разработки за инсталиране на Платформа „Иновационна борса”, както и на материали за Информационния сайт на Съвета по иновации при БТПП. Оценка 10 се поставя при само при предоставени разработки (бр. точки – 0÷10)

22.Готовност за предоставяне на патент или полезен модел за внедряване от бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП (бр. точки – 0÷10)

23.Членство в Съвета по иновации при БТПП (бр. точки –  0; 1)

24.Членство в БТПП (бр. точки –  0; 1)

25.Участие в семинари, информационни дни и обучения, организирани от Съвета по иновации, от EEN при БТПП или от БТПП, свързани с иновациите и с участие в европроекти (бр. точки –  0; 1)

26.Участие в анкетни проучвания, осъществени от страна на БТПП и/или от името на Съвета по иновации при БТПП, свързани с иновациите (бр. точки –  0; 1)

Процедура на оценяване: всеки оценител дава обоснована оценка по всеки от критериите за всеки участник. Сумата от тези оценки за конкретния участник дава крайната оценка на оценителя за него. Оценките на всеки оценител за дадения участник се сумират и се получава сумарна оценка на участника. Участниците се класират по низходящ ред на сумарните си оценки.

 Метод на оценяване: Максимална оценка се поставя според обективна преценка от страна на членовете на комисията за потенциала на фирмата за растеж, респективно мястото ѝ в националната икономика (понастоящем и в средносрочна перспектива) и възможностите ѝ за експорт на произведената от нея продукция.

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games