Продължение

III. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
1. ПРОИЗВОДСТВО

В този раздел предприемачът трябва да опише организацията на производството на новия продукт. Необходимо е да бъдат посочени конкретните машини, съоръжения и технология, източниците на тяхното придобиване, квалификацията на работниците и суровините. Посочването на месторазположението на производството е необходимо за обосновка на транспортните разходи и комуникациите на новата дейност.

Въпреки широкото и разнопосочно разбиране на производствената дейност, структурата на раздела може да бъде представена като:
– пространствено разположение на производството:
-оборудване: възраст на наличната техника; състояние;
– технология на производство: възможности за развитие; възможности за приспособяване;
– инструментално стопанство: възраст (степен на износване); приспособимост; клас на точност, степен на електронизация;
-производствен персонал: квалификация; ключови фигури (майстори) в производството на новия продукт; система на заплащане;
– система за контрол върху производството;
– източници на суровини: надеждност на източника; алтернативни източници.
Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?
Резултатите от проучванията на предприемача се представят под формата на таблици, описания и оценки. В повечето случаи те са обобщени резултати от проучвания на експерти и специалисти както от фирмата, така и от външни лица.
Чрез своето проучване новият предприемач трябва да даде отговор на следните въпроси:
– каква форма на териториално разположение на производството е избрал предприемачът?
– какво оборудване е необходимо и какво е състоянието на наличното (достъпното);
– каква технология на производство се използва или ще бъде използвана?
– какво е състоянието на инструменталното стопанство : възраст (степен на износване);приспособимост; клас на точност.
– с какви работници ще бъде създадено производството – основни фигури; система на заплащане;
– кой и по какъв начин ще упражнява контрол върху производството?
– какви са основните източници на суровини – надеждност на източника; алтернативни източници; осигуреност с договори.

Машини и оборудване
Примерна структура
Възраст на наличната техника.
Състояние.
Готовност за непосредствена работа.
Организация за сменна работа на машините.
Организация на поддръжката на машините.
Организация за снабдяване с резервни части.

Технология на производство
Примерна структура
Източник на придобиване на технологията.
Възможности за развитие на технологията.
Възможности за приспособяване на технологията.
Инструментално стопанство:
-възраст(степен на износване);
-приспособимост;
-време на износване;
-цена на придобиване;
-клас на точност.
Заместители на инструментите.

Производствен персонал
Примерна структура
Необходими работници.
Заплащане и компенсации.
Придобиване на втора и трета професии.
Съвместяване на длъжности, работни места и операции.

Контрол върху производството
Примерна структура
Система на оперативен контрол върху производството.
Система на контрол върху запасите и изразходването им.
Прилагане на системите ISO и др.
Система за стимулиране качеството на продукта.
Връзка със системата за рекламации и оплаквания от клиенти.

Източници на суровини
Примерна структура.
Източници на суровини:
– надеждност на доставчиците на суровини;
– алтернативни доставчици на суровини;
– заместители на суровини;
– допълнителна обработка на суровините.

1. УПРАВЛЕНИЕ

Съществуващите различия в подходите при организирането на системата за управление на фирмата не се отразяват значително върху създаването на конкретните дейности и органи за управление. В преобладаващ брой случаи разделът се структурира по следния начин:
– организация на собствеността;
– организация на управлението;
– план за развитие на персонала;
– консултанти и съветници на фирмата.

Този раздел т има за задача да отговори на следните основни въпроси:
– каква е структурата на собствеността (на капитала) във фирмата;
– кои са топ мениджърите на фирмата, носещи отговорността за развитието й;
– какво е тяхното възнаграждение (заедно с компенсации, участие в собствеността и поощрения) и не противоречи ли тя на интереса на собствениците на капитала;
– как ще се развиват работещите във фирмата;
– кои са основните съветници на управляващите фирмата.

Собственост
Примерно съдържание
Структура на капитала.
Необходимо ли е привличането на нови акционери?
Необходимо ли е участие на работниците и сътрудниците от фирмата в собствеността?
Контролен пакет и правомощия от притежаването му.
Интелектуална собственост (капитал) на фирмата.

Управление
Примерно съдържание
Органи за управление на фирмата.
Висши ръководители на фирмата:
характеристика на всеки един от тях;
възнаграждение;
функции, отговорности и права:
дял в собствеността;
собственост и членство в други фирми.
Организационна структура;
Управленски контрол.

Развитие на персонала
Примерно съдържание
План за индивидуално развитие на сътрудника.
Фирмен план за развитие на персонала.
Средства за подпомагане на дейността.
Оценка на плана за развитите на персонала.

Съветници , консултанти и външни изпълнители
Примерно съдържание
Списък на съветниците и консултантите на фирмата.
Разходи за осъществяване на дейността.
Сравнение с разходите на други фирми.
Оценка на поддържащата работа на консултантите и съветниците на фирмата.

2. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

При разработване на бизнес плана този раздел не винаги присъства, особено когато планът се прави за собствени цели. Много рядко новият предприемач „вижда“ с години напред своето развитие. Основната причина за това е бързо променящата се външна среда. По тази причина той отделя внимание само на развитието на новия продукт.
Много често обаче (поради липсата на управленски опит) той не вижда как с развитието, с нарастването на продажбите на новия продукт расте и самата фирма, самото производство. Това налага промени в структурата и организацията на дейността, промяна в използваните технологии за производство, смяна на инструменталното стопанство, развитие на капиталовата структура и други съществени промени във фирмата и следователно тяхното предварително обмисляне.

В структурата на този раздел могат да бъдат разграничени следните направления:
– развитие на производството;
– развитие на управлението;
– развитие на капитала;
– развитие на пазара и продажбите;
– развитие на социалното пространство на фирмата.
Със създаването на този раздел предприемачът трябва да даде отговор на следните въпроси:
– какви нови работни места ще се създадат с развитието на дейността;
– какви нови продукти ще влязат в производствената листа на фирмата;
– какви промени в структурата и организацията на управлението на фирмата ще бъдат извършени;
– какви промени в структурата на капитала ще се направят;
– какви нови методи на продажби и реклама ще се въведат;
– каква е екологичната програма на фирмата.

Развитие на производството
Примерно съдържание
Програма за създаване на нови продукти.
Сравнение с действията на конкурентите.
Програма за въвеждане на нови технологии и инструменти за производство.
Програма за развитие на мрежата от доставчици.
Програма за допълнителна обработка на суровините и материалите.
Програма за минимизиране на производствените разходи.
Програма за стимулиране иновативната активност на работниците.

Развитие на управлението
Примерна структура
Развитие на структурата за управление на фирмата.
Развитие на административната политика по отношение на вътрешния контрол.
Развитие на кадровата политика на фирмата.
Развитие на системата за заплащане, поощрения и компенсации.
Развитие на системата за управление и използване на работното време във фирмата.
Анализ на индивидуалните планове за развитие на персонала и други.

Развитие на капитала
Примерна структура
Прогноза за структурата на капитала за периода.
– основен;
– оборотен.
Програма за привличане на нови акционери.
Програма за работа с акционерите.

Развитие на пазара и продажбите
Примерна структура
Развитие на система за проучване на пазара.
Развитие на системата за продажби.
Развитие на системата за работа с търговските пътници.
Развитие на индивидуалната реклама.
Развитие на системата за мнения, оплаквания и рекламации от страна на клиентите и други.

Развитие на социалната политика на фирмата
Примерно съдържание
Програма за изграждане публичния образ на създаваните от предприемача нови продукти.
Програма за отразяване на социалната значимост от създаването на нови работни места във фирмата.
Програма за отразяване на екологичната дейност на фирмата.
Програма за социални отчети на фирмата пред обществото и корпоративната социална отговорност.

IV. ИКОНОМИЧЕСКА КОНЮНКТУРА

Разделът има задачата да даде отговор на читателя за това доколко новият предприемач познава своята икономическа среда, кои икономически, политически и социални фактори наблюдава и по какъв начин прави това.
Новият предприемач не живее под „чадъра“ на държавата или друга голяма организация. По този причина той е принуден ежедневно, ежечасно да следи множеството производствени, финансови, пазарни, политически, социални и други фактори на външната и работната среда. Колкото по-добре предприемачът познава своята среда, толкова е по-голяма вероятността да оцелее. Помощно средство за оценка на икономическата конюнктура може да бъде разработен  SWOT анализ.

Разнообразието на схващанията за външната среда на фирмата позволява твърде голямо разнообразие и в структурирането на оценката на икономическата конюнктура. Ето защо от практическа гледна точка е удачно приемането на един по-рационален кръг от въпроси, които трябва да стоят на вниманието на предприемача. Те могат да бъдат следните:
– валутни курсове и валутен режим;
– основен лихвен процент, лихви и лихвена политика;
– данъци и данъчен режим;
– митнически такси, тарифи и митнически режим;
– преференциални режими;
– кредити и кредитен режим на банките;
– ограничителни режими на внос и износ;
– условия на разплащане между контрагентите;
– достъпност до капитал;
– стимулиране на бизнеса;
– безработица и трудов пазар;
– състояние на пазара на суровини и материали;
– цени на основните енергоносители и други.

Поради специфичния характер на информацията в този раздел преобладаваща част от показателите се обявяват като прогнозни оценки.
С разработването на този раздел новият предприемач трябва да отговори на един основен въпрос: „Благоприятна ли е икономическата конюнктура за развитието на дейността, или не?“
Съставянето на прогнози за икономическата конюнктура е въпрос на информираност, задълбочен анализ и прозорливост на предприемача. Това се придобива с течение на годините и е въпрос на натрупан опит, апробирани инструменти за наблюдение и анализ.
При подготовката на този раздел предприемачът не трябва да се ограничава в избора на помощни документи. Най-важното в случая е ежедневно да бъдат внасяни промените във всички следени от предприемача показатели на икономическата конюнктура.

V. ОЦЕНКА НА РИСКА

Важен момент при представянето на бизнес плана е да се изясни рискът при неговата реализация, като се обърне внимание на размера на риска, вероятността за настъпване на рисковото събитие и поносимостта на възможния риск от фирмата. Във връзка с това трябва да се очертаят възможните неблагоприятни изменения на предвидените в плана показатели. Целесъобразно е да се характеризира и чувствителността на проекта, т.е. при какви неблагоприятни изменения на отделни основни показатели – например на размера на приходите или разходите, равнището на цените и други, финансовият резултат от печалбата преминава в загуба, а нетната сегашна стойност – от положителна в отрицателна величина. Важно е да се изясни също обратимостта на взетите стратегически решения. Това означава да се изясни възможно ли е, ако предвидената за развитие стопанска дейност се окаже неизгодна, фирмата да се пренасочи към друга дейност, без да понесе сериозни щети.

Ø Бизнес рискът представлява несигурността на бъдещите приходи, произтичаща от характера на фирмения бизнес или отрасъла, в който ще се направи инвестицията.
Ø Финансовият риск е несигурността за инвестицията, произтичаща от използвания източник (метод) на финансиране.
Ø Ликвидният риск е несигурността на инвестицията вследствие дейността на фирмата на пазара на ценни книжа.
Ø Валутният риск е свързан с несигурността от получаването на очакваните приходи вследствие от промените във валутните курсове.
Какво е подходящо да се включи в раздела?
Ø Оценка на риска.
Ø Оценка на достоверността и надеждността на сключените сделки.
Ø Пътища за намаляване на поетия риск.
Ø Къде (на кои ключови места в дейността) е възможно възникването на рискови ситуации?
Ø Как организацията ще се справи с възникналите проблеми?

VI. ФИНАНСОВ ПЛАН

Със създаването на този раздел предприемачът обосновава необходимостта от финансови ресурси и посочва направленията, в които те ще бъдат използвани. Така се обосновават сроковете за възвръщане на вложените средства, размера на очаквания доход и разпределението му.
Също така е необходимо да се посочи степента на поетия риск, както и пътищата за неговото намаляване. Някои от инвеститорите изискват и разглеждане на „лошия вариант“, при който те трябва да са наясно как ще възвърнат вложените средства.

Съдържанието на раздела се представя обикновено чрез балансови форми, оценки и таблици. Следователно използваните изразни средства трябва да подчертават достойнствата и силните страни на финансовите проекти.

Този раздел дава отговор на следните въпроси:
– за какво ще се изразходват финансовите средства;
– как ще се възвърнат средствата;
– какъв е поетият риск;
– кой ще упражнява контрол върху изразходването им;
– какъв е графикът за възстановяване на капитала.

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Финансовите документи са изключително важни за потенциалните кредитори.
1. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС
Това е изключително важен документ, описващ точната сума, която е необходима, за да стартира бизнесът. При кандидатстване за заем кредиторите анализират потребностите на фирмата от средства именно въз основа на този документ. Средствата се разделят в два вида – оборотни средства и разходи за инвестиции.

Оборотни средства
Те се използват за посрещане на постоянни потребности. Такива са наеми за помещения и офиси, производствен процес, средства за работни заплати, други текущи разходи.
Разходи за инвестиции
Това са разходи за модернизация и усъвършенстване на производствения процес. Предназначени са за закупуване на суровини, материали, нови машини и оборудване, както и всичко свързано с развитието на дейността и увеличаване на печалбата.
Когато се кандидатства за кредит задължително трябва да се посочи за какво ще се използва – за оборотни средства или за инвестиции.

2. ФИНАНСИРАНЕ
В този документ се показва откъде ще се набавят необходимите средства за стартиране на дейността. Финансирането може да бъде с лични средства, заем или смесено – лични средства и заем. Понякога финансирането на бизнеса може да идва и от други източници – проекти, грантове, фондове, семейни вложения.
Използване на средствата
Потенциалният кредитор е подходящо да изисква от предприемача обяснение как точно ще се използват средствата, които се вземат назаем.
Когато се разработва бизнес планът, в производствената програма е подходящо да се включи описание на оборудването, режима на работа, както и разходите. Добавят се и данни от пазарното проучване относно прогнозното търсене на продукта.

3. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Годишният план за паричните потоци показва какви са финансовите измерения на бизнес плана. Той съдържат данни за входящите и изходящите парични потоци и се използва за вътрешно планиране. Ако бизнесът е нов, всички данни трябва да имат прогнозен характер. Годишният план показва:

 1. • Кога се очакват постъпления;
  • Какъв е размерът на постъпленията;
  • Кога трябва да се правят разходи за изплащане на сметки и задължения;
  • Каква сума е необходима за покриване на разходите.
  Бюджетът позволява да се идентифицират източниците на необходимите средства – например те могат да се получат от продажби и услуги или ще се наложи да бъдат взети назаем. Бюджетът се разработва за произволен период от време, но се препоръчва да съответства на финансовата година на фирмата. Най-често той се съставя по месеци за следващата година и се ревизира не по-рядко от веднъж на тримесечие, за да отрази действителното състояние на дейността. При разработването на общия бюджет може да се окаже полезно да се съставят няколко индивидуални бюджета:1. Бюджет на разходите за продажба.
  2. Бюджет за покриване на постоянните разходи.
  3. Бюджет за покриване на променливите разходи.При съставяне на бюджета могат да се използват следните две таблици:
  – Таблица за източниците за средства – съдържа данни за всички финансови източници на фирмата;
  – Таблица за предстоящи плащания – съдържа данни за средствата, които са необходими за покриване на разходите и задълженията на фирмата.

След като се съставят тези таблици, предприемачът е готов да прехвърли информацията в бюджета. Необходимо е да се обмислят данните за всеки отделен месец, като се прогнозира каква сума по всяка една от категориите ще е валидна за конкретен месец – например, ако общият обем на продажбите възлиза на 100 000 лв., предприемачът трябва да определи какви ще бъдат конкретните му месечни приходи.

Входящ паричен поток във фирмата
Постъпления от продажби
Събиране на вземания
Други приходи
Продажба на материални активи
Заеми
Инвестиции на собственика
Външни инвестиции
Общо

Изходящ паричен поток във фирмата
. Разходи за стартиране на бизнеса
. Други налични разходи
. Закупуване на инвентар
Общо

I. Променливи разходи (поддаващи се на контрол)

Този тип разходи се променят в зависимост от размера на реализирания оборот и продажби. При тяхното увеличаване правопропорционално се променят и следните разходи:

. Реклама
. Транспортни разходи
. Опаковка
. Части и консумативи (ремонт)
. Заплати
. Преки разходи
Общо

II. Други променливи разходи
Това са разходите, които включват:

. Застраховка
. Лицензи и разрешителни
. Хонорари
. Наеми
. Комунални услуги
. Непреки разходи – амортизация, транспорт, резервни части и др.
Общо

III. Активи (дългосрочни покупки)

. Средства за плащане през текущия период на ДМА

IV. Отчисления за собственика

Общо

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Целта на предприемача е да представи картината за постъпленията и разходите в рамките на една година.

Годишен план на паричните потоци: Преди усвояване на кредита, За периода на действие на кредита, Година 1, Година 2, Година 3
I. Постъпления от дейността
1. От продажба на продукти
2. От продажба на услуги
3. От наеми
II. Постъпления от договори на кредитополучателя
1. На кредитополучателя
2. На съпруг/съпруга
3. На други членове на семейството
III. Други постъпления
1. Постъпления от кредита
2. Постъпления от други финансирания
IV. Разходи по основната дейност
1. Суровини и материали
2. Заплати
3. Социални осигуровки
4. Телефон и комуникации щрихкод, ел.подпис, интернет
5. Застраховки
6. Наеми
7. Енергия
8. Транспорт
9. Ремонт и поддръжка
10. Маркетинг и реклама, посещения на изложби, семинари и др.
11. Данъци, мита и такси
12. Абонамент
13. Охрана
14. Лизингови вноски
15. Вноски по кредита
16. Плащания по други кредити

17  Амортизации

18  Разходи по отчетността на фирмата

19  Разходи за работно облекло и защитни средства

20. Други плащания

Разходи за издръжка на семейството
1. Комунални
2. Наеми
3. Храна
4. Облекло
5. Обучение
6. Данъци
7. Други
VI. Инвестиционни разходи
1. По проекта
2. Други

Ако се стартира нов бизнес, предприемачът може да обоснове своите прогнози единствено с данни от пазарно проучване и с данни за тенденциите в съответния отрасъл. Ако се отнася за действаща фирма, предприемачът трябва да използва финансовите си отчети от предходни години.

4. Годишен финансов отчет

Актуалното представяне на финансови отчети ще повлияе положително върху бъдещото развитие на бизнеса. Ако фирмата е новостартирала , тя няма бизнес история, но ако фирмата е действаща е необходимо да се направи всичко възможно, за да се представи актуално нейната история и тенденциите й на развитие. За целта е подходящо да се покажат следните документи:

Годишен финансов отчет

Това е документ, който съставят всички фирми към 31 декември. Този документ трябва вярно и честно да представи имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:
Разбираемост – да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения.
Актуалност – да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи и бъдещи събития.
Сравнимост – да дава възможност за сравняване на информацията.

Съставните части на годишния финансов отчет са:
• счетоводен баланс;
• отчет на приходите и разходите;
• отчет на паричните потоци;
• отчет на собствения капитал;
• приложение.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Той включва балансова и задбалансова част и се съставя в двустранна или едностранна форма, определена в счетоводните стандарти. Балансовата част съдържа систематизирана счетоводна информация по раздели и групи, както следва:

1. Активи

а) Дълготрайни активи – материални, нематериални, финансови, разходи за бъдещи периоди.
б) Краткотрайни активи – материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи за бъдещи периоди.

2. Собствен капитал
а) Основен капитал.
б) Премии от емисии.
в) Резерв от последващи оценки на активи и пасиви.
г) Целеви резерви.
д) Финансов резултат.

3.Пасиви

а) Дългосрочни пасиви – дългосрочни задължения, приходи за бъдещи периоди и финансирания.
б) Краткосрочни пасиви – краткосрочни задължения, приходи за бъдещи периоди и финансирания.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Отчетът за приходите и разходите съдържа систематизирана счетоводна информация за:

1. Приходи
а) Приходи от дейност, продажби, финансирания.
б) Загуба от обичайната дейност.
в) Извънредни приходи.
г) Счетоводна загуба.
д) Загуба.

2. Разходи
а) Разходи от дейност, икономически елементи, суми с корективен характер и финансови разходи.
б) Печалба от обичайната дейност.
в) Извънредни разходи.
г) Счетоводна печалба.
д) Разходи за данъци.
е) Печалба.

Отчетът за приходите и разходите може да се състави и на функционален признак, както следва:

А. Нетни приходи от продажби.
Б. Себестойност на продажбите.
В. Брутна печалба/загуба.
Г. Други приходи.
Д. Разходи за продажби.
Е. Административни разходи.
Ж. Финансови приходи/разходи.
З. Печалба/загуба от обичайна дейност.
И. Извънредни приходи/разходи.
Й. Счетоводна печалба/загуба.
К. Разходи за данъци.
Л. Печалба/загуба.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Този документ включва паричните потоци при постъпления от и плащания за основната дейност, инвестиционната дейност и финансовата дейност и се съставя в съответствие със счетоводните стандарти.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Този документ включва измененията – увеличения или намаления – в собствения капитал в резултат на осъществяваната дейност, преоценките, операциите със собствениците и се съставя в съответствие със счетоводните стандарти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението съдържа информация както за прилаганата счетоводна политика, така и за състоянието и измененията в активите, пасивите, приходите и разходите, паричните потоци, както и друга информация съгласно изискванията на прилаганите счетоводни стандарти.

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ПЛАНА

В процеса на подготовката на бизнес плана последователно се изясняват и обосновават възможностите и условията за осъществяване на предлаганата стопанска дейност. В резултат на отделните функционални раздели на бизнес плана се формират и данните за необходимите инвестиции, очакваните приходи и разходи, финансовите резултати, както и други основни показатели. Информацията от разработките служи като изходна база и за икономическа оценка на бизнес плана.
При оценката на бизнес плана се използват два вида методи – статични и динамични.
Статичните методи характеризират равнището на ефективност на инвестициите в рамките на отделни периоди. Показателите използвани при тези методи допринасят за формирането на по-пълна и точна преценка на икономическата ефективност на инвестициите.
a. Рентабилност на база продажби (Рп):

Рп = печалба / продажби . 100.

b. Рентабилност на база инвестиции (Ри):

Ри = печалба / инвестиции . 100.

c. Срок за откупуване на инвестициите на база печалба (Т):

Т = инвестиции / печалба.

4. Коефициент на икономическа ефективност (Е):

Е = печалба / инвестиции.

Динамични методи. Динамичните методи в сравнение със статичните методи имат определени предимства, тъй като отчитат резултатите през целия период на функциониране на обекта, отразяват входящите и изходящите парични потоци и др. Към динамичните методи се отнасят методът на нетната сегашна стойност, методът на вътрешна норма на възвръщаемост, методът на остатъчната стойност и др.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложенията към бизнес плана могат да бъдат:
– технически характеристики на изделията;
– свидетелства за патенти, лицензи, търговски марки, промишлени образци, застрахователни полици, документи за собственост на имоти и автомобили и други;
– организационни схеми;
– доклади от консултанти относно проучвания на пазара,
– конкурентите, поведението на новите продукти, клиентите и други;
– имената на: обслужващата банка; адвокатска къща; счетоводна къща; застрахователна компания; браншова камара, др.

Прието е приложенията към предприемаческия план да нямат ограничения в обема си. Освен посочените приложения, с приключването на бизнес плана могат да се добавят още допълнителни документи, които могат да се използват като аргументация в изложението.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games