Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Българската търговско-промишлена палата информират представителите на регистрираните в Търговския регистър на Палатата търговски представителства на чуждестранни лица в Р България за следното:

В Държавен вестник бр. № 51 от 27.06.2017 г. е обнародвано ПМС №122/23.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България /ППЗЧРБ/.

 

С приетите изменения, на БТПП е възложено, при постъпило искане за издаване на Сертификат за актуална регистрация на търговско представителство по чл.19, т.1 от ППЗЧРБ, Чуждестранното лице да отговаря на определените в чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ законови условия, съответно да представи посочените по-долу доказателствени документи, установяващи наличието на тези условия:

 • активна стопанска дейност на чуждестранното лице не по-малко от една година преди подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, установено с референция от обслужваща банка или с някой от следните документи:
 • а) копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната календарна година, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език;
 • б)декларация по образец  с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходната календарна година за реализирана/и дейност/и по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език;
 • в)декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, съдържаща счетоводния отчет на чуждестранното лице за предходната календарна година (за проверка на счетоводния отчет от отдел „Търговски регистър“ при БТПП);
 • данъчна изрядност на чуждестранното лице, установена с някой от следните документи:
 • а) удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език;
 • б)декларация с нотариално заверен подпис и печатот законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от компетентния – съгласно националното законодателство – държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице.
 • планирани дейности на представителството, установени със следните документи:
 • а) обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранното лице и с нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
 • б)годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, с нотариално заверен подпис от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружена с превод на български език (декларация);
 • в) копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година,считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство,осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители, заверен за вярност от законния/те представител/и на чуждестранното лице.

От деня на влизане на Постановлението в сила и при наличие на представените изискуеми документи, БТПП ще включва в издаваните от нея Сертификати за актуална регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица текст: „Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България.“. Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл.19, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България.

Липсата на такъв текст в сертификата, издаден да послужи при кандидатстване за продължително пребиваване на чужденец ще означава, че в БТПП не са представени необходимите изискуеми документи.

 

В сертификати с данни от регистъра на БТПП, които се издават с цел, различна от тази за кандидатстване за продължително пребиване в Р България няма да се включва такъв текст.

 

ПРАВИЛНИК за вписване в Единния търговски регистър на БТПП (ИЗВЛЕЧЕНИЕ!) 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games