Подемът в икономиката и особено в индустрията в Пловдивска област логично започна да дава отражение и върху стандарта на живот на хората, които живеят тук. За пет години ръстът на работната заплата в региона наистина е направил голям скок – от 45%.
По данни на Териториалното статистическо бюро „Юг“ към НСИ в края на март 2017 в областта работят 219 300 души, чиято средна брутна работна заплата достига 915 лева. През първото тримесечие на 2013 г. средното възнаграждение в областта е било 628 лева.
Сега в структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ (32.7%), „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (15.4%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (8.2%).
В края на март наетите лица са с 2.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6.6%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.5%.
Най-доходоносни
За жителите на Пловдивска област най-доходоносни са дейностите (според класификацията на НСИ) „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ или иначе казано работещите в IT сектора. Средната брутна работна заплата в този сектор на пловдивската икономика е 1760 лева за първото тримесечие на 2016 година, 1977 лева за четвъртото тримесечие на 2016 година и 1995 лева за първото тримесечие на тази година. За една година ръстът на средната тримесечна заплата е 13.3%. Най-близко по заплащане до информатиците са заетите в сектор енергетика, водоснабдяване и управление на отпадъци. На трето място е работната заплата на медиците. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 28.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 6.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.1%.
Държавно/частно
Заплащането на труда на заетите в обществения сектор все още е по-високо от това в частния сектор. Разликата наистина е значима, а тенденцията е към по-бърз растеж на заплатите в частния сектор. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.8%, а в частния сектор – с 8.7%. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София – 1372 лв., а с най-ниска Видин – 643 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1006 лв. – със 121 лв., или 13.7%, по-висока от тази за област Пловдив.
Заплатата е основният източник на доходи в домакинствата на област Пловдив и формира 57.4% от общия доход през 2016 година, докато през 2015 година този дял е 60.5%. Относителният дял на доходите от пенсии през 2016 година расте до 32.1%, което е с 3.4 процентни пункта повече от предходната година. Средният годишен доход на лице от домакинство в Пловдивска област достига 4381 лева (+1.9%), като от тази сума домакинствата са изразходвали 3507 лева на лице (+0.8%). Разходите за храна показват трайна тенденция към намаление и от 49.5% през 2002 година относителният дял на тези разходи през 2016 година вече е 33.8%. Домашните бюджети на пловдивчани стават все по-отворени за разходи за облекло и обувки, жилища, вода и енергия, здравеопазване.

 

Източник: http://www.capital.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games