Европейското финансиране за иновации в млади и стартиращи предприятия се очаква да стартира в началото на следващата година. Фирмите могат да разгледат документите по процедурата и да направят предложения в рамките на общественото обсъждане, което продължава до 8 януари, след което се изисква финално одобрение на документацията от Комитета за наблюдение към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

Финансирането е насочено към всякакви по размер предприятия, които са създадени преди не повече от три години, а целта е да се осигури подкрепа за повишаване иновационната дейност в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият бюджет на процедурата е 10 млн. евро.

Приоритетни области – няколко направления в информационните и комуникационни технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите, креативните и рекреативните индустрии. Предложените проекти трябва да доведат до създаване на пазарни предимства и повишаване на конкурентоспособността на фирмите. Срокът им за изпълнение е до 24 месеца.
Предимство ще бъде дадено на проекти, които попадат в приоритетните тематични области според регионалната специализация, заложена в ИСИС.

 

Финансиране
Общият размер на помощта по процедурата е 10 млн. евро (19.6 млн. лв.). Компаниите могат да кандидатстват с проекти в размер от 50 000 до 391 166 лв. Максималното финансиране е 90% от допустимите разходи. Има конкретни правила за размера на възнагражденията на квалифициран персонал, покупка на машини и оборудване за изпълнение на проекта и др. видове разходи.


Оценяване на предложенията
Кандидатстването и оценката на проектите ще става изцяло по електронен път. Предложенията ще се оценяват на два етапа. Първият е за административно съответствие и допустимост, вторият – техническа и финансова оценка. Има регламент за присъждане на точки на отделни критерии, които ще формират крайната оценка.
Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение, е 85. Всички проекти, получили най-малко 51 точки, се класират в низходящ ред, а финансиране се предлага, докато се покрие бюджетът на процедурата.
 

Процедура за иновации за фирми с по-стара история
Подобна процедура за иновации, но за предприятия с по-стара история се очаква да бъде открита до края на годината. Общественото обсъждане на документите за нея приключи през първата половина на ноември. Допустими са фирми с приключени поне три финансови години, независимо от размера на предприятието. Проектите трябва да водят до пазарна реализация на продукт или процес в тематичните области на ИСИС. Общият бюджет е 50 млн. евро, а помощта за отделните проекти, е между 100 хил. и 1.5 млн. лв.

Call Now Button