– Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ – 01.08 – 30.10.2016
– Подмярка 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани“ (ТПП – Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03 – 03.04.2016
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 04.07 – 31.07.2016; 05.09 – 25.09.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ – 24.10 – 27.11.2016
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – 04.04 – 01.05.2016
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 30.05 – 03.07.2016
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“ – 18.04 – 15.05.2016
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ – 29.08 – 30.10.2016
Мярка 10 „Агроекология и климат“ – 29.02 -12.06.2016
Мярка 11 „Биологично земеделие“29.02 – 12.06.2016
Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ – 29.02 – 12.06.2016
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ – 29.02 – 12.06.2016
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 21.03 – 12.06.2016
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)“ – 04.01 – 29.05.2016; 26.09 – 31.12.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ (местни инициативни групи) – 05.12 – 31.12.2016
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“ – 22.08 – 04.09.2016

* Програмата е индикативна, възможни са промени

Източник: Министерство на земеделието и храните

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games