fbpx

 

ЦЕНОРАЗПИС  НА УСЛУГИТЕ,

 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 за 2019 г.

 

 

 

 

  1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

А.ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Заб.: Цените по т. А не включват ДДС , тъй като са  необлагаеми услуги съгласно ЗДДС.

 

 

 

1.      ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ТЪРГ.ПРОМ. КАМАРА-ПЛОВДИВ /ЗА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА/

/Услуга , освободена от ДДС, по ЗДДС/

АСОЦИИРАНИ  ЧЛЕНОВЕ

 

ПРЕКИ ЧЛЕНОВЕ

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

ПРЕКИ ЧЛЕНОВЕ – физически лица по чл.9,ал.1,т.3 от Устава

Акционерни дружества минимум 400 минимум 1000 Не плащат членски внос
Всички останали лица

 

За АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

с право на участие и целогодишен достъп до Клуб „CEO LEADERS“ към Търговско-Промишлена Камара- Пловдив

минимум 200

 

минимум 2400 лв.

максимум 4800 лв  според избрания интензитет на участие в Клуба       /възможно плащане на няколко вноски/

минимум 400

 

Б.УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРКИ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С РЕГИСТЪРА  НА БТПП

Заб.: Цените по т. Б не включват ДДС , тъй като са необлагаеми услуги съгласно ЗДДС.

За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

 

вид на услугата еднолични търговци

в лева

юридически лица

в лева

Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. 20.00 150
Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. 10.00 20.00

 

3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. 10.00 30.00
3.2. За промени в обема на представителните права на длъжностните лица 10.00 10.00
Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3). 5.00 10.00
Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) 5.00 10.00
Прехвърляне на предприятие 18.00 100.00
Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане
Еднократен членски внос за регистрация на:
а)клон на българско лице; 10.00 100.00
б)клон на чуждестранно лице; 50.00 150.00
Заличаване на регистрация на българско лице – без заплащане
 

Регистрация на Търговско Представителство на чуждестранно лице:

а)първоначално вписване на Търговско Представителство на чуждестранно лице в Търговския Регистър на БТПП ; до 24 часа – 235 лв 
до 12 часа – 291 лв.
до 1 час – 320 лв.
б)вписване на нови лица с представителни права (по отделно за всяко лице); до 24 часа – 50  лв.
до 12 часа – 62  лв.
до 1 час – 68  лв.
в)вписване на промени в обема на представителните права на упълномощените лица; до 24 часа – 30 лв.
до 12 часа – 37 лв
до 1 час – 41 лв.
г)заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по б.); до 24 часа – 10  лв.
до 12 часа – 12 лв.
до 1 час – 14 лв.
д)вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство); до 24 часа – 10  лв.
до 12 часа – 12  лв.
до 1 час – 14  лв.
е)

– ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица;

ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за тълговските представителства на чуждестранни лица;

 

Левовата равностойност на 30 евро, изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация

 

Левовата равностойност на 15 евро, изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация

ж)заличаване на регистрация на търговско представителство. до 24 часа – 30 лв.
до 12 часа – 38 лв.
до 1 час – 41 лв.
Регистрация на представителство по договор. до 24 часа – 50 лв.
до 12 часа – 62 лв.
до 1 час – 68 лв.
Регистрация на гражданско дружество. до 24 часа – 50 лв.
до 12 часа – 62 лв.
до 1 час – 68 лв.
За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително:
обикновена услуга,до 24 часа – 12  лв.
експресна услуга ,до 12 часа -15 лв.
Изпращане на оригиналните документи ,и получаване на готови сертификати с куриер от ТПП Пловдив до БТПП София и обратно.
/не се прилага за първоначалното вписване по т.“а“ /
  12 лв. с ДДС

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.

Към посочените срокове се добавя и съответно необходимото време за доставка с куриер на оригиналните документи от БТПП-София до Пловдив – обикновено още 1 ден.

Заб.: Цените по т.А и т.Б не включват ДДС, тъй като са  необлагаеми съгласно ЗДДС.

 

Услуги с включен 20 % ДДС :

 

Издаване на сертификат за актуално състояние за търговски представителства и фирми /за вписани в регистъра обстоятелства на български или чужд език / : Крайна цена с ДДС
На български език до 24 часа – 52 лв
до 12 часа – 60 лв
до 3 часа – 65 лв.
На чужд език до 24 часа – 82 лв.
до 12 часа – 96 лв.
до 3 часа – 103 лв.
Издаване на официален препис /дубликат/ на решение за вписване в Търговския регистър на български език 20
Справки за фирми от регистъра на БТПП

 

Съгл.  Тарифата на БТПП
Изпращане на оригиналните документи ,и получаване на готови сертификати с куриер от ТПП Пловдив до БТПП София и обратно.  12 лв. с ДДС

 

Заб.: За издаване на сертификат на език различен от английски, испански, италиански, немски, руски и френски се начислява допълнителна такса, както следва:

 

  • на европейски езици, различни от горните + 20%
  • на арабски, украински, казахски + 30%
  • на всички други езици + 50%

Към посочените срокове се добавя и съответно необходимото време за доставка с куриер на оригиналните документи от БТПП-София до Пловдив – обикновено още 1 ден.

В.ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ

Заб.: Цените по т.В са с включен ДДС

 

Изготвяне и заверка на Сертификати за произход и експортни фактури
Изготвяне 9
Заверка 9

/плюс таксови марки съгл. тарифата на БТПП, с които се облепя първият екземпляр на сертификата или фактурата/

Допълнителна консултация за подготовка на сертификати и приложима  документация със сложност по-голяма от обичайната                 мин. 24
Заверка на дубликат от сертификат или фактура цената на изготвянето и/или заверката  плюс таксови марки,  съгласно тарифата на БТПП, но не повече от 20 лв без ДДС.
Заверяване на подпис върху договор, пълномощно или др. документ 18
Изготвяне на фактура, ЧМР 9
Изготвяне на ТИР Карнет, ЕВРО 1 9
Заверка на други документи 9 + 20 лв. за таксови марки

 

За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:

 

вид услуга марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС:
1. Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност:
при стойност на изнасяната стока: Стойност на марките с ДДС Номинална стойност на марките
до 350 евро 6.00 5
от 351 евро – до 500 евро 7.20 6
от 501 евро – до 1 500 евро 12.00 10
от 1 501 евро – до 3 500 евро 18.00 15
от 3 501 евро – до 5 000 евро 30.00 25
от 5 001 евро – до 15 000 евро 36.00 30
от 15 001 евро – до 25 000 евро 42.00 35
от 25 001 евро – до 35 000 евро 48.00 40
от 35 001 евро – до 50 000 евро 54.00 45
от 50 001 евро – до 75 000 евро 60.00 50
от 75 001 евро – до 90 000 евро 72.00 60
от 90 001 евро – до 100 000 евро 78.00 65
над 100 001 евро 84.00 70

 

Услуга Такса
Издаване на

„Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria.“

51.00 лв. с ДДС,

включително таксова марка от 1 лв.

 

За издаване и заверяване на карнет АТА в минимален комплект от челна страница и по един лист за износ, внос, реекспорт и реимпорт:

 

При стойност в лева на покритите от карнета стоки, както следва: цена в лева
до 100.00 25.00
от 101.00 до 150.00 40.00
от 151.00 до 1 000.00 100.00
от 1 001.00 до 3 000.00 160.00
от 3 001.00 до 5 000.00 220.00
от 5 001.00 до 8 000.00 250.00
от 8 001.00 до 17 000.00 300.00
от 17 001.00 до 30 000.00 400.00
от 30 001.00 до 50 000.00 450.00
от 50 001.00 до 90 000.00 500.00
от 90 001.00 до 300 000.00 600.00
над 300 001.00 700.00
ЗАБЕЛЕЖКА: Цена за един лист за карнет АТА – 0.20 лв.

 

За попълване на карнет АТА:

 

за минимален комплект, включващ зелена челна страница, 2 жълти листа – за износ и реимпорт и 2 бели листа – за внос и реекспорт, до 30 позиции 20.00 лв.
за всяка допълнителна страница 1.00 лв.

 

Забележка: При подаване на документите за издаване на АТА карнет чрез Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, се заплаща допълнителна такса от 60 лв. с ДДС.

 

  1. БИЗНЕС  УСЛУГИ

 

А.УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Заб.: Цените са с включен ДДС .

 

 

 

Издаване на сертификат за свободна продажба, референция, удостоверително писмо и др.

 

Заб.: описаните в тази графа документи се издават само на членове на ТП Камара – Пловдив

 

 

 

48 лв.

+ платен членски внос за съответната година, съгласно тарифата на ТПКамара – Пловдив

12 лв.

за всеки следващ брой оригинал, или дубликат на издадения документ.

ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ  ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА -ИЗГОТВЯНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ
за покана:
– с едно лице 72
– с две лица 100
– с три лица 125
– с четири лица 155
–  с пет лица 185
изготвяне заявка за покана от 12.00 до 21.60 лв.

(в зависимост от броя на канените лица)

Издаване на командировъчна заповед 12
Официални запитвания до чуждестранни търговски Камари и други организации 20
Издаване на становища, повърждения и други удостоверения по запитване от клиенти

20 /за всеки езиков вариант/

 

 

 

Б.КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

 

 

Консултации-справки за вносни мита по Митн.Тарифа

/за една стокова позиция/

6

 

Консултации -справки за мита, данъци, такси и изискуеми документи при внос на стоки в страни, извън ЕС, за 1 митнически тарифен № (на английски език):

–          Мито

–          Други данъци и такси

–          Изискуеми документи

 12

36

36

Устна консултация по юридически и икономически въпроси мин. 36 лв./на час

 

Писмени консултации мин. 24

 

Изготвяне на договори мин. 36

 

Подготовка на документи за регистрация на фирми в АВ или съда / цената не включва съответните държавни такси / :

ЕТ       бълг. лица /без ДТ/

ООД    бълг. лица /без ДТ/

ООД    чужд. Лица /без ДТ/

АД       бълг. лица / без ДТ/

АД       чужд. лица / без ДТ /

Други ЮЛ

 

60

120

240

300

360

120

Регистрация на търговски марки, промишлен дизайн, изобретение и полезен модел, патент Съгласно тарифата за защита на  интелектуалната собственост
Първоначална консултация за регистрация на обекти на индустриална собственост  – 30 мин

48

 

В.ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

1. Публикация на банер в интернет-страницата на Камарата, с размер 150 х 200 пиксела (позиция дясно/горе R1):

 

 

 

 

 

 

 

2. Публикуване на реклама в информационен Е-бюлетин „БИЗНЕС ПАРАЛЕЛИ“

 

3. Участие с реклама в Икономическия Годишник на Регион Пловдив за 2016 г.

 

4.Еднократна публикация в сайта на обява за събитие,за срок от максимум 5 дни преди събитието

 

Период на публикуване Месечна цена с вкл. ДДС
  3 месеца 240 лв.
  6 месеца 200 лв.
  12 месеца 180 лв.

180 лв. с ДДС за едно излъчване (еднократно разпращане на мас-мейл до всички абонати).

 

Обем страници -1 стр. 480 лв.с ДДС

½ стр.300 лв.с ДДС

 

72 лв с ДДС

Г. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

 Цените са в лв. с ДДС
НАЕМ НА ЗАЛИ

 

Наем на зала „САМАРА“ (50 кв.м.):

 

до 2 часа

до 3 часа

над 3 часа

 

Наем на зала „СРЕДЕЦ“ (22 кв.м.):

Наем на зала „РОДОПА “ (22 кв.м.)

 

до 2 часа

до 3 часа

над 3 часа

 

НАЕМ НА ТЕХНИКА

 

Наем за мултимедиен прожектор / екран

 

Наем за преносим компютър

 

Наем за микрофонна уредба и озвучаване

 

Ангажиране на служител на Камарата в извънработно време за техническо съдействие /кетъринг,техн.оборудване /

 

Заб.: Цените подлежат на договаряне при продължително наемане

 общо 36 лв.

общо 42 лв.

12 лв./час

 

общо 30 лв

общо 36 лв.

12 лв./час

 

3,60 лв. / час

 

3,60 лв. / час

 

3,60 лв. / час

 

15 лв /час

Организиране на кетъринг – кафе-пауза, обяд, коктейл по стандартно меню или  по заявка на клиента
Организиране презентация на фирми по договаряне
Организиране на събития-фирмени презентации, курсове, семинари, бизнес-срещи и участие в изложения по договаряне
Оформяне на търговска кореспонденция 12
Попълване на формуляри /за 1 стр./ 12

 

 УСЛУГИ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

 

 

 

Цените са в лева /без ДДС/

 

 Писмени преводи

 

 

 

 

 

Групи езици Стандартен /2 работни дни/ Бърз /за следващия работен ден/ Експресен /за същия ден между 4 и 8 работни часа/
ПЪРВА ГРУПА английски, немски, френски, руски 11,50 лв/стр. за клас Ø 12,50 лв/стр. за клас А 14,50 лв/стр. за клас Б 18,50 лв/стр. за клас В 13,50 лв/стр. за клас Ø 14,50 лв/стр. за клас А 16,50 лв/стр. за клас Б 20,50 лв/стр. за клас В 17,50 лв/стр. за клас Ø 19,50 лв/стр. за клас А 21,50 лв/стр. за клас Б 24,50 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА италиански, испански 13,50 лв/стр. за клас Ø 14,50 лв/стр. за клас А 15,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 15,50 лв/стр. за клас Ø 16,50 лв/стр. за клас А 17,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 19,50 лв/стр. за клас Ø 21,50 лв/стр. за клас А 23,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ТРЕТА ГРУПА полски, чешки, сръбски, хърватски, гръцки 16,50 лв/стр. за клас Ø 18,50 лв/стр. за клас А 20,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 18,50 лв/стр. за клас Ø 20,50 лв/стр. за клас А 22,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 25,50 лв/стр. за клас Ø 26,50 лв/стр. за клас А 27,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА турски, румънски, молдовски, македонски, албански, словашки 17,50 лв/стр. за клас Ø 18,50 лв/стр. за клас А 20,50 лв./стр. за клас Б по запитване – кл. В 19,50 лв/стр. за клас Ø 20,50 лв/стр. за клас А 23,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 27,50 лв/стр. за клас Ø 29,50 лв/стр. за клас А 31,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ПЕТА ГРУПА португалски, холандски, украински 25,50 лв/стр. за клас Ø 27,50 лв/стр. за клас А 29,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В 31,50 лв/стр. за клас Ø 32,50 лв/стр. за клас А 33,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В ПО ЗАПИТВАНЕ
ШЕСТА ГРУПА унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски, грузински ПО ЗАПИТВАНЕ ПО ЗАПИТВАНЕ ПО ЗАПИТВАНЕ

 

Всички клиенти ползват отстъпка от 0,50 стотинки на страница за преводи, издадени в електронен вариант или на хартиен носител без подпис на преводача.

 

Клас Ø включва следните документи: общински бланкови документи.

 

Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

 

Клас Б включва следните документи: технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.

 

Клас В включва следните документи: медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

 

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. По стандарт една машинописна страница е 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

 

Забележка:

 

– За ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят от 20% до 60% надценка върху цената за преводна страница.

 

– писмени преводи, които се приемат или издават в неделя или друг официален почивен ден се таксуват на двойна цена от тази на стандартна поръчка

 

Устни преводи:

 

Езици от първа група – 39* лева на час

 

Езици от втора група – 46* лева на час

 

За останалите групи езици – по индивидуално запитване.

 

/*Цените са базови./

 

При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.

 

Дадените цени за устни преводи са за следните услуги: Изповядване на сделка пред нотариус, превод на пълномощно, декларация и подобни пред нотариус, превод в банка на договори.

 

За всички останали видове устни преводи цени се дават по запитване.

 

Таксите за легализация на документи не са включени в таксата за превод и се изчисляват за всеки конкретен случай.

 

 

 

ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

  Услуги Цена в лв. без ДДС Цена в eвро без ДДС
1. Консултация във връзка със закрила на марки,  дизайни, патенти и полезни модели до 30 мин.

Сумата се приспада от цената за закрила на съответния обект.

60  
2. Предварително проучване за регистрабилност – до 3 дни

·        на национална словна/комбинирана марка

·        на европейска словна/комбинирана марка

 

160/180

200/220

 
3. Регистрация на национална марка, до три класа

Първо плащане (при заявяване)

Второ плащане (при постановяване на решение за регистрация – около 9 месеца след заявяването)

 

690

500

 
4. Подновяване на регистрацията на национална марка, до три класа 600  
5. Регистрация на европейска марка (СТМ), до 3 класа 1400
6. Регистрация на марка в други страни (по реда на Мадридската спогодба или по национална марка) Подлежи на уточняване с клиента

 

Free WordPress Themes, Free Android Games