fbpx

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

 • Уважаеми клиенти,

 

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив е на ваше разположение за приемане на заявления за регистрация,промени и сертификати за актуално състояние на Търговски Представителства на чуждестранни лица.

Моля запознайте се с информацията,която ще ви помогне да подготвите комплекта документи за регистрация.

За контакт : Емил Вълов – Тел.:  0878 809 150 /  032 90 89 89 (91) /  office@pcci.bg / ул. „Самара“ № 7 /  8,30 – 17 ч

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Правно основание:

На основание чл.24 ал.1 от Закона за Насърчаване на Инвестициите, Търговските Представителства на чуждестранни лица задължително се вписват в Търговския Регистър на БТПП -София , посредством всяка регионална камара/палата.

Статут: – Търговското представителство на чуждестранно лице е неюридическо лице без право на стопанска дейност.

Цена на услугата :

– за първоначално вписване : 332 лв /крайна цена,необлагаема с ДДС / – изм. 01.11.2019г.

–  сертификат за актуално състояние – на български език  :  110 лв с ДДС – изм. 01.11.2019г.

– изпращане на оригиналните документи ,и получаване на готови сертификати
с куриер от ТПП Пловдив до БТПП София и обратно        :  12 лв. с ДДС

– вписване на промени в обстоятелствата на търговското представителство : виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

Срок за регистрация и издаване на сертификати в БТПП-София при редовност на посочените документи : за обикновена услуга – до 24 часа,експресна услуга – до 12 часа.

Забележка : Към този срок се добавя и съответно необходимото време за доставка с куриер на оригиналните документи от София до Пловдив – обикновено още 1 ден.

Начин на подаване :

-на място ,в Търговско-Промишлена Камара -Пловдив /ул.Самара 7,ет.3,офис 13/

-по електронен път, на : office@pcci.bg  / сканирания комплект документи ,само за проверка на редовността им/

-по куриер  /комплекта оригинални документи, подготвен съгласно изискванията/

Начин на плащане :

В брой / Чрез ПОС устройство / По банков път

Банкова сметка в лева:
IBAN: BG57UNCR70001520451540
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД
/в полето „основание за плащане“ моля попълнете вида на услугата/

 

1.Необходими документи за първоначално вписване или промени във вписаните обстоятелства на Търговско представителство и когато не се иска от БТПП издаването на сертификат по чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ):

 • заявление-образец
 • официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
 • официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
 • решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
 • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
 • оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България – по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на Палатата.
 • попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);
 • документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата (сумата може да бъде платена в брой в касата на Камарата).
 • документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:
 1. референция от обслужваща банка  или
 2. копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език  или
 3. декларация (Д1) по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните две календарни години за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език, или
 4. декларация (Д2), с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.
 •   документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години, преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:
 1. удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност  и придружено с легализиран превод на български език, или
 2. декларация (Д3) по образец на БТПП от законния/те представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, в която е декларирана липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години, придружена с превод на български език, или
 3. декларация (Д4) с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство, държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице, за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.
 •   планирани дейности на представителството, установени със следните документи:
 1. обосновка за необходимостта от съществуване на търговско представителство, съдържаща цели и задачи на представителството, подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
 2. годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружени с превод на български език.

•    копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година,считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство,осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители.

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

 • Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или
 • от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България /в случаите когато документите не са заверени в издаващата държава/, или
 • от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България /ако тя няма акредитирана такава в страната/, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Документите по т.т. 5 и 6, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Пример на Апостил по Хагската Конвенция, обикновено поставян под формата на правоъгълен печат на гърба на съответния документ, и съдържащ следния текст :

APOSTILE

/Convention de la Haye du 5 octobre 1961/

1.State-Republic of ……

2.This public act has been signed by …….

3.In his capacity of the Public Notary-…..
4.And has been laid a seal of the Public Notary-…….

Certified on ………………………..

5.in ….,……,6.on………………..

7.by the Department of Justice

8.under No…………………………………

9.Seal : oval seal of the Dept of Justice /

10.Signature – illegible

За повече информация относно заверките и легализациите на документи от отдел «Консулски услуги» към МВнР-София – www.mfa.government.bg

 

2.Необходими условия и документи за издаване на Сертификат за актуално състояние на Търговско представителство

Съгласно ПМС №122/23.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България /ППЗЧРБ/,  Правителството възлага на БТПП , при постъпило искане за издаване на Сертификат за актуално състояние на търговско представителство по чл.19, т.1 от ППЗЧРБ, чуждестранното лице да отговаря на определените в чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ законови условия, съответно да се представи удостоверение за актуално състояние на чуждестранното лице (с валидност 6 месеца от датата на издаване) и посочените по-долу доказателствени документи, установяващи наличието на тези условия:

А. Активна стопанска дейност на чуждестранното лице за период от 2 години преди подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, установено с референция от обслужваща банка или с някой от следните документи:

а) копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 2 календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език;

б) декларация по образец  с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните 2 календарни години за реализирана/и дейност/и по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език;

в) декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, съдържаща счетоводния отчет на чуждестранното лице за предходните 2 календарни години (за проверка на счетоводния отчет от отдел „Търговски регистър“ при БТПП);

Б. Данъчна изрядност на чуждестранното лице, установена с някой от следните документи:

а) удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език;

б) декларация с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от компетентния – съгласно националното законодателство – държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице.

В. Планирани дейности на представителството, установени със следните документи:

а) обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранното лице и с нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;

б) годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, с нотариално заверен подпис от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружена с превод на български език

в) . декларация по образец на БТПП, подписана от всеки търговски представител за извършените дейности в това му качество, планирани в годишната програма за предходната година.

г) копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година,считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство,осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители.

 

Липсата на такъв текст в сертификата, издаден да послужи при кандидатстване за продължително пребиваване на чужденец ще означава, че в БТПП не са представени необходимите изискуеми документи.В сертификати с данни от регистъра на БТПП, които се издават с цел, различна от тази за кандидатстване за продължително пребиване в Р България няма да се включва такъв текст.

БТПП ще включва в издаваните от нея Сертификати за актуално състояние на търговски представителства на чуждестранни лица следния текст: „Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България.“. Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл.19, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България.

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество.

Образец на Заявление за издаване на сертификат за актуално състояние на български или чужд език за вписаните обстоятелства, (бланка в PDF формат)

–––––––––––––––––––––––-

За допълнителна информация и съдействие :

 

Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 989 / 0878 809 150

Е-mail: office@pcci.bg

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games