fbpx

Търговски Представителства на чуждестранни лица

В Търговско-Промишлена Камара -Пловдив можете да подадете заявления за регистрация,промени и сертификати за актуално състояние на Търговски Представителства на чуждестранни лица.

Моля запознайте се с информацията,която ще ви помогне да подготвите комплекта с документи за регистрация.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Правно основание:

На основание чл.24 ал.1 от Закона за Насърчаване на Инвестициите, Търговските Представителства на чуждестранни лица задължително се вписват в Търговския Регистър на БТПП -София , посредством всяка регионална камара.

Търговските представителства на чуждестранни лица , подлежат на вписване в Регистър БУЛСТАТ, съгласно чл. 3,ал.1 ,т.4. от ЗЧРБ. Вписването се извършва със заявление по образец и прилагане на  документа за регистрация в БТПП.

Статут: Търговското представителство на чуждестранно лице е неюридическо лице без право на стопанска дейност.

 

Цена на услугата :

– за първоначално вписване : 332 лв /крайна цена,необлагаема с ДДС /

– вписване на промени в обстоятелствата на търговското представителство : според обстоятелствата , виж Ценоразпис на услугите

– издаване на сертификат за актуално състояние с цел кандидатстване за виза или за получаване на удостоверение за продължително пребиваване- на български език : 110 лв с ДДС 

– издаване на сертификат за актуално състояние с друга цел – съгласно Ценоразпис на услугите ,от 52 до 103 лв. с ДДС, в зависимост от срока и езиковата версия

– изпращане на оригиналните документи ,и получаване на готови сертификати с куриер от ТПП Пловдив до БТПП София и обратно : 12 лв. с ДДС

 

Срок за регистрация и издаване на сертификати в БТПП-София : При редовност на посочените документи : за обикновена услуга – до 24 часа,експресна услуга – до 12 часа.

Забележка : Към този срок се добавя и съответно необходимото време за доставка с куриер на оригиналните документи от София до Пловдив – обикновено още 1 ден.

Начин на подаване :

-на място ,в Търговско-Промишлена Камара -Пловдив /ул.Самара 7,ет.3,офис 13/

-по E-mail на : office@pcci.bg / сканирания комплект документи ,само за проверка на редовността им/

-с куриер /комплекта оригинални документи, подготвен съгласно изискванията/

Начин на плащане :

В брой / Чрез ПОС устройство / По банков път

Банкова сметка в лева:
IBAN: BG57UNCR70001520451540
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

/в полето „основание за плащане“ моля попълнете вида на услугата/

 

 

I. Необходими документи за първоначално вписване или промени във вписаните обстоятелства на Търговско Представителство

/когато не се иска издаването на сертификат за актуално състояние по чл. 19, ал. 1 от ПП на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ)/  :

1.Заявление

2. Официален документ удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията съгласно националното му законодателство, заверен за автентичност, алтернативно, от:

– консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна;

– консулската служба към Посолството на съответната страна в Р България;

– от друга консулска служба, представляваща интересите на съответната страна в Р България.

Забележка : Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

Ако документът е издаден от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването на легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху него е поставен в оригинал „Апостил“, документът не се нуждае от последващи заверки, а трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

Ако документът е издаден от държава, с която Р България има подписан договор за правна помощ и документът е с оригинален подпис и печат на съответните компетентни органи, същият не се нуждае от последващи заверки, а трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

3. В случай, че в посочения в б. „а“ официален документ няма данни за лицата, представляващи дружеството се представя втори официален документ, издаден от компетентния орган по регистрацията на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, удостоверяващ лицата, представляващи и управляващи чуждестранното лице, заверен за автентичност по реда, посочен в т.2,  и придружен с легализиран превод на български език; издаден от органа по предходната точка.

4. Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗНИ, показващ, че е запознат със статута му „неюридическо лице“ без право на стопанска дейност, придружено с превод на български език;

5.Специално нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното лице по регистрацията, с което се упълномощава друго лице /или лица /  да регистрират и/или да управлява/т/ дейността на търговското представителство в РБългария и се посочва обемът на представителните права. Пълномощното следва да е заверено за автентичност по реда, посочен по-горе, и придружено с легализиран превод на български език;

6.Образци от подписите на представителите на търговското представителство в Р България, в оригинал –  заверени нотариално, или положени пред оторизиран служител на Камарата . Ако образците от подписите са заверени от нотариус в чужбина, се удостоверяват за автентичност по реда, посочен по-горе и се придружават с легализиран превод на български език;

7. Документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с един от следните документи /алтернативно/:

 • 7.1. референция от обслужваща банка , или
 • 7.2 . копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език , или
 • 7.3. декларация по образец с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните две календарни години за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език, или
 • 7.4 декларация , с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.

8. Документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години, преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с един от следните документи /алтернативно/:

 • 8.1.удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език, или
 • 8.2. декларация по образец за липса на данъчни задължения от законния/те представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, в която е декларирана липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години, придружена с превод на български език, или
 • 8.3. декларация с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство, държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице, за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.

9. Планирани дейности на представителството, установени със следните документи /кумулативно/:

 • 9.1. обосновка за необходимостта от съществуване на търговско представителство, съдържаща цели и задачи на представителството, подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
 • 9.2. годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружени с превод на български език.

10. Договор за наем – копие (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година, считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост, или за вещно право на ползване, или друг документ, установяващ отседналост на търговското представителство на чуждестранно лице в имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство и който осигурява условия за нормална работа на търговските представители.

11. Платежен документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата на Камарата (в брой /по банков път/ на ПОС терминал).

Забележка :

 • След получаването на първоначалната регистрация, за управляващия търговското представителство  възниква задължение за вписване на ТП в Регистър БУЛСТАТ  / www.bulstat.bg /

 

 Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:
Документите по т.т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

• Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или
• от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България /в случаите когато документите не са заверени в издаващата държава/, или
• от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България /ако тя няма акредитирана такава в страната/, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Документите по т.т. 5 и 6, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Пример на Апостил по Хагската Конвенция,

обикновено поставян под формата на правоъгълен печат на гърба на съответния документ, и съдържащ следния текст :

APOSTILE

/Convention de la Haye du 5 octobre 1961/

1.State-Republic of ……

2.This public act has been signed by …….

3.In his capacity of the Public Notary-…..
4.And has been laid a seal of the Public Notary-…….

Certified on ………………………..

5.in ….,……,6.on………………..

7.by the Department of Justice

8.under No…………………………………

9.Seal : oval seal of the Dept of Justice /

10.Signature – illegible

 

За повече информация относно заверките и легализациите на документи от отдел «Консулски услуги» към МВнР-София – www.mfa.government.bg

 

 

II. Необходими документи за издаване на Сертификат за Актуално Състояние на регистрирано Търговско Представителство

Съгл.по чл. 19, ал. 1 от ПП на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ)/

1. Заявление за издаване на сертификат за актуално състояние регистрираното Търговско Представителство на български или чужд език за вписаните обстоятелства,

1.Удостоверение за актуално състояние на чуждестранното лице (с валидност 6 месеца от датата на издаване)

2. Документ за икономическа активност на чуждестранното лице за период от 2 години преди подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, установено с един от следните документи /алтернативно/:

 • 2.1.Референция от обслужваща банка , или
 • 2.2. Копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 2 календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език; или
 • 2.3 Декларация по образец с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните 2 календарни години за реализирана/и дейност/и по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език; или
 • 2.4. Декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, съдържаща счетоводния отчет на чуждестранното лице за предходните 2 календарни години (за проверка на счетоводния отчет от отдел „Търговски регистър“ при БТПП);

3. Документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице, установена с един от следните документи / алтернативно /:

 • 3.1. Удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език;
 • 3.2. Декларация с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от компетентния – съгласно националното законодателство – държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице.

4. Планирани дейности на представителството, установени със следните документи /кумулативно/ :

 • 4.1 Обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранното лице и с нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
 • 4.2. Годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, с нотариално заверен подпис от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружена с превод на български език
 • 4.3. Декларация по образец , подписана от всеки търговски представител за извършените дейности в това му качество, планирани в годишната програма за предходната година.

5. Договор за наем -копие (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година,считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство,осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители.

 

Забележка :

 • БТПП ще включва в издаваните от нея Сертификати за актуално състояние на търговски представителства на чуждестранни лица следния текст: „Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България.“. Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл.19, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България. “

          Липсата на такъв текст в сертификата, издаден да послужи при кандидатстване за продължително пребиваване на чужденец ще означава, че в БТПП не са представени необходимите изискуеми документи. В сертификати с                    данни от регистъра на БТПП, които се издават с цел, различна от тази за кандидатстване за продължително пребиване в Р България няма да се включва такъв текст.

 • Разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество.

 

 

 

За допълнителна информация  :

Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 989 / 0878 809 150

Е-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games