Покани-декларации

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ИЗДАВАНЕ НА ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми клиенти,

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив е на ваше разположение с услугата си за съдействие за издаване на покани-декларации за бизнес-пътувания на чужденци в България .

Моля запознайте се с информацията,която ще ви помогне да подготвите необходимите документи.

За контакт : Елена Бояджиева – Тел.: 0878 809 140 / 032 90 89 99 (89); pokana@pcci.bg / ул. „Самара“ № 7 / 8,30 – 17 ч

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Правно основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Видовете покани, с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно бизнес-посещение в страната са няколко:

 • Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес-отношения;
 • Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
 • Покана-декларация от търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

Необходими документи за  издаване на покани със съдействието на Камарата:

 

За канещи фирми (физически и юридически лица, извършващи дейност по Търговския закон)

 1. Копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.Ако фирмата е новорегистрирана- копие от регистрацията в НАП.     –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 2. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа 1.основните данни на българската фирма и имената на канените лица, и 2.името и адреса на фирмата, в която канените лица работят. / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 3. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно./Подаване лично в оригинал /

 

За канещи местни юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);    –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната Агенция по Приходите по седалището на юридическото лице. –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 3. Заявка, подписана от местното ЮЛ, която съдържа 1.основните данни на българската фирма и имената на канените лица, и 2.името и адреса на фирмата, в която канените лица работят. –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.Представя се в оригинал в офиса на Камарата.

 

За канещи местни търговски представителства (представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП по Закона за насърчаване на инвестициите) :

 1. Сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца); –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 3. Заявка, подписана от представителството, която съдържа 1.основните данни на представителството и имената на канените лица, и 2.името и адреса на фирмата, в която канените лица работят. –  / подаване лично,или на е-поща: office@pcci.bg /
 4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия представителството за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.Представя се в оригинал в офиса на Камарата.

 

Начин на подаване :

-на място ,в Търговско-Промишлена Камара -Пловдив /ул.Самара 8,ет.3,офис 13/

-по електронен път /всички документи с изкл.на пълномощните/  : pokana@pcci.bg

 

Процедура и сроковe:

 • Поканата се попълва в Камарата – ден 1-ви.
 • Нотариус заверява поканата подписана от упълномощения от вас Председател на Камарата или от преупълномощени от него лица – ден 2-ри.
 • Нотариално заверената покана се внася в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив – ден 2-ри.
 • Заверените от РДВР покани са получават в офиса на Камарата /ул.Самра №7/ в срок от около 4 дни от внасянето им в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив.

 

Забележка: Сроковете са ориентировъчни, съобразно необходимото време за заверка в РДВР-Пловдив.

 

Цена на услугата

попълване на заявка за покана – 12.00 лв.(независимо от броя на канените лица)
заверяване на покана – (в зависимост от броя на канените лица) :

– с 1 поканено лице –  72 лв. с ДДС
– с 2 поканени лица – 100 лв. с ДДС
– с 3 поканени лица – 125 лв. с ДДС
– с 4 поканени лица – 155 лв. с ДДС
– с 5 поканени лица – 185 лв. с ДДС

Посочената цена на услугата включва и съответната нотариална,държавна и банкова такса.

виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

Начин на плащане :

В брой или  с превод – съгласно предвидената процедура.

 

За допълнителна информация и съдействие :

 

Елена Бояджиева

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.:  0878 809 140 ; 032 90 89 99 (89)

Е-mail: pokana@pcci.bg 

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games