Покани-декларации

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОКАНИТЕ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯ

 

Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Видовете покани, с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно посещение в страната са няколко:

 • Покана-декларация от физическо лице, с което се кани чужденец на частно посещение в Р България;
 • Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
 • Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
 • Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

 

Изискуеми  документи от клиентите, които ще правят покани със съдействието на Камарата:

За фирми (физически и юридически лица, извършващи дейност по Търговския закон)

 1. Копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.Ако фирмата е новорегистрирана- копие от регистрацията в НАП.
 2. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.
 3. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

За юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.
 3. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.
 4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

За търговски представителства (представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП по Закона за насърчаване на инвестициите) :

 1. Сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);
 2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
 3. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.
 4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

Процедура и сроковe:

 • Поканата се попълва в Камарата – ден 1-ви.
 • Нотариус заверява поканата подписана от Председателя на Камарата или преупълномощени от него лица – ден 2-ри.
 • Нотаризираната покана се внася в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив – ден 2-ри.
 • Заверените покани са получават обикновено в срок от около 4 дни от внасянето им в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив.

 

Забележка: Сроковете са ориентировъчни, съобразно необходимото време за заверка в РДВР-Пловдив.

 

Цена на услугата – виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

За контакт:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова/Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 990, 908 991; Централа:(032) 908 989

Е-mail: pokana@pcci.bg 

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games