fbpx

 

 

 ИЗДАВАНЕ НА ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Уважаеми клиенти,

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив ви предлага услугата за административно съдействие за издаване на покани-декларации за бизнес-пътувания на чужденци в България . Тази услуга извършваме въз основа на упълномощаване  – заверяваме от ваше име поканите при нотариус и в службите за административен контрол на чужденците.

Моля запознайте се с информацията,която ще ви помогне да подготвите необходимите документи.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Правно основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

 

Видове покани, с които могат да бъдат канени чужденци за краткосрочно бизнес-посещение в страната :

 

 • Покана-декларация от физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес-отношения;
 • Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
 • Покана-декларация от търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

***********************************

 

А . За покани от фирми, регистрирани по Търговския закон

 

1.  ИСКАНЕ ЗА ПОКАНА – ОН-ЛАЙН ФОРМУЛЯР (линк)

 • подписано от канещата фирма, което съдържа: а/ Основни данни на канещата фирма и имената на канените лица, и б/ Името и адреса на чуждестранната фирма, в която канените лица работят.

УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на Искане за покана:

ПОПЪЛВАНЕ – Заявителят попълва он-лайн електронен формуляр на Искането, като носи отговорност за верността на вписаните данни и чрез бутон ИЗПРАТИ подава данните за обработка.

ПОДПИСВАНЕ – Заявителят изтегля попълненото он-лайн Искане чрез бутон ИЗТЕГЛИ, подписва изтегления pdf формуляр на Искането с е-подпис или го разпечатва, подписва собственоръчно и сканира.

ПОДАВАНЕ – Подписаното Искане се предоставя на Търговско-Промишлена – Камара – Пловдив по ел.поща pokana@pcci.bg.

 

2. Нотариално заверено пълномощно, образец  /свали pdf файл/

 • от името на представляващия фирмата, съгласно Търг. Регистър, за представляващия Търговско-Промишлена Камара – Пловдив. Представя се в оригинал .

 

3.Данъчна декларация /копие/ на канещото лице за предходната година , с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Ако фирмата е новорегистрирана- копие от регистрацията в НАП.

Начин на подаване на посочените документи: на ел.поща pokana@pcci.bg, по куриер или лично

 

*****************************

 

 

  Б. За покани от юридически лица, регистрирани по Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел

 

 

1 . Искане за покана, образец /свали pdf файл/ ,

 • подписано от канещото българското ЮЛ, което съдържа а/ Основни данни на канещата фирма и имената на канените лица, и б/ Името и адреса на чуждестранната фирма, в която канените лица работят.
 • моля свалете pdf формуляра „Искане“ за попълване на вашия компютър,и отворете файла в компютъра , а не в браузъра /

 

 •  начин на подаване : съгласно горепосочените Указания

 

2. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (със срок на валидност до 3 месеца);

 

3. Удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на НАП – копие

 

4. Нотариално заверено пълномощно, обазец  /свали pdf файл/

 • от името на представляващия фирмата, съгласно Търг. Регистър, за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив. Представя се в оригинал.

 

Начин на подаване на посочените документи : на адрес: pokana@pcci.bg ,по куриер, или лично

 

*********************************************************

 

  В. За покани от местни Търговски Представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП по Закона за Насърчаване на Инвестициите 

 

 

 

1 . Искане за покана, образец /свали pdf файл/,

 • подписано от канещото търговско представителство , което съдържа а/ Основни данни на канещата фирма и имената на канените лица, и б/ Името и адреса на чуждестранната фирма, в която канените лица работят.
 • моля свалете pdf формуляра „Искане“ за попълване на вашия компютър,и отворете файла в компютъра , а не в браузъра /

 

 •  начин на подаване : съгласно горепосочените Указания

 

2. Сертификат за актуално състояние на представителството, издаден от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);

 

3. Удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на НАП – копие

 

4. Нотариално заверено пълномощно, образец  /свали pdf файл/

 • от името на представляващия фирмата съгл.Търг. Регистър, за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив. Представя се в оригинал .

 

Начин на подаване на посочените документи: на адрес: pokana@pcci.bg, по куриер, или лично.

 

Процедура и сроковe:

 • Предварително попълване на Искане за покана , проверка за потвърждение , подписване и изпращане –  ден 1-ви.
 • Нотариална заверка на поканата подписана от упълномощения от канещия представител на Камарата или от преупълномощени от него служители – ден 2-ри.
 • Нотариално заверената покана се внася в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив – ден 2-ри.
 • Заверените от РДВР покани са получават в офиса на Камарата /ул.Самара №7/ в срок обикновено от около 4 дни от внасянето им в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив
 • Изпращаме готовите покани и с куриер, за сметка на получателя

 

Забележка: Сроковете са ориентировъчни, съобразно необходимото време за заверка в РДВР-Пловдив.

 

Цена на услугата

попълване на Искане за покана, по желание на клиента                –  12 лв. с ДДС (независимо от броя на канените лица)
заверяване на покана – (в зависимост от броя на канените лица) :

– с 1 поканено лице –  72 лв. с ДДС
– с 2 поканени лица – 100 лв. с ДДС
– с 3 поканени лица – 125 лв. с ДДС
– с 4 поканени лица – 155 лв. с ДДС
– с 5 поканени лица – 185 лв. с ДДС

Посочената цена на услугата включва и съответната нотариална,държавна и банкова такса.

виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

Начин на плащане:

В брой или  с превод – съгласно предвидената процедура.

 

За допълнителна информация и съдействие:

 

Елена Бояджиева

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.:  0878 809 140 ; 032 90 89 99 (89)

Е-mail: pokana@pcci.bg

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games