fbpx

 

Обща информация за услугата

Маркирането на даден продукт с бар код се използва за представяне на информацията за продукта във формат за електронна обработка. Международните стандарти за номерата, които се представят с бар кодове, дават възможност за автоматично обхващане на информацията във всяка точка по веригата за търсене и предлагане. Така се гарантира уникалността на продукта или услугата в световен мащаб. Чрез принадлежността Ви към системата GS1 получавате възможност да кодирате стоки и да използвате всички други приложения на тези международни стандарти.

Използването на системата от стандарти GS1 осигурява следните ползи за бизнеса:

 • Бързо и точно обхващане на данни във всяка точка от веригата за снабдяване, вкл. при получаване на стоките, складиране, изпращане, както и на касите при търговията на дребно
 • По-добър отговор на потребностите на търговци и потребители
 • Възможност за автоматизиране на складовите процеси
 • По-добро управление на дистрибуцията и съхранението на стоките
 • По-малко грешки при идентифицирането на продуктите
 • Подобряване на комуникацията между фирмите по веригата за снабдяване

GS1 България e Съвет към БТПП, а дейността й е насочена към администриране и популяризиране на международните стандарти GS1 в България.

GS1 България осигурява на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други. Тази единна система е предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на бизнес съобщенията и на процесите в отношенията между търговските партньори по веригата за снабдяване.

GS1 България е една от общо 112 Национални организации GS1 по света, които действат като представители на Международната нестопанска организация GS1. Използването на глобалните стандарти GS1 е свързано с членство в съответната Национална организация в региона. Към настоящия момент в повече от 150 страни членове на системата GS1 са повече от 2 милиона фирми, а всеки ден по света се сканират повече от 5 милиарда баркода.

GS1 България консултира фирмите от различните сектори на индустрията относно приложението на стандартите GS1, осъществява сътрудничество с браншови организации, държавни органи, организации на потребителите и други заинтересовани страни за развитието на системата в България, провежда обучения, верификация на баркодове и други дейности, свързани с внедряването на стандартите GS1.

Основни дейности на GS1 България

 • определя уникални идентификационни номера на потребителите настандартите GS1;
 • организира и провежда обучения, семинари и консултации по различните направления на стандартите GS1;
 • участва в конференции и семинари по покана на външни организатори;
 • изготвя, издава и разпространява специализирани брошури, информационни бюлетини и други материали, свързани с внедряването и развитието на стандартите GS1;
 • упражнява контрол за коректното използване на стандартите в страната;
 • поддържа база данни за своите членове, която осигурява допълнителни функционалности за фирмите, като продуктов каталог, генериране на логистичен етикет, електронни фактури;
 • представлява интересите на своите членове в GS1;
 • сътрудничи със сродни органи и организации от чужбина;
 • участва в международни проекти и програми, свързани с приложението и развитието на стандартите GS1;
 • извършва верификация на отпечатани баркодове;
 • осъществява други дейности, насочени към постигане на целите и изпълнение на задачите на GS1 България.

 

За контакти:

Тел: +359 2 8117 603; +359 2 8117 604; Факс: +359 2 9873 209

E-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org; http://www.gs1bg.org

Free WordPress Themes, Free Android Games