fbpx

 

Обща информация за услугата

Всяко предприятие и организация притежава индустриална собственост, независимо от дейността, която извършва. Това са: търговско име, фирмена и асортиментни марки, лога, девизи, географски означения, оригинални дизайни на продукти и техните опаковки, патенти или полезни модели за технически решения, ноу-хау и др. Обектите на индустриалната собственост са нематериален актив, който за някои иновативни компании е по-голям от материалните им активи (сгради, машини, съоръжения).

Защита на индустриалната собственост се постига чрез регистрация или патентоване. Правото, възникнало с регистрацията, респ. патентоването е абсолютно – притежателят му може да използва защитения обект, да се разпорежда с него (да го прехвърля на трети лица или да го предоставя за ползване с лицензионен договор), както и да забрани на други да го използват без негово разрешение.

Нали не искате Вашите активи и конкурентни предимства да бъдат копирани, използвани или присвоени от конкурентите Ви? А сигурни ли сте, че вие не нарушавате неволно чужди права? Какви последици би могло да има това за бизнеса Ви?  Ние можем да дадем професионален отговор на тези и много други въпроси в областта на индустриалната собственост, да Ви помогнем при нейната адекватна закрила, както и за защитата й срещу нарушители.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив разполага с екип от висококвалифицирани експерти – лицензирани български и европейски представители по индустриална собственост, дипломирани магистри по интелектуална собственост и адвокати с дългогодишен опит в тази материя.

Доверете ни се.

Ние ще извършим предварително проучване и ще Ви кажем дали техническото решение (продукт, метод, изделие и пр.), което ползвате или възнамерявате да ползвате, е патентно чисто и патентоспособно, дали марката е свободна и какви са шансовете за регистрацията й, дали дизайнът на продукта е регистрабилен или е обект на чуждо право. След като анализираме фактите, ще Ви дадем комплексно решение на проблема и ще извършим  необходимите действия за закрила на съответните обекти на индустриалната собственост у нас и в други държави, а в случай на нарушение – ще Ви предложим адекватна защита, в т.ч. и съдебна.

По-конкретно, предлагаме следните услуги:

 1. I. Марки, географски означения и промишлен дизайн
 • Консултация;
 • Проучване;
 • Регистрация;
 • Вписване на ползвател на Географско означение;
 • Опозиции на марки;
 • Искания за заличаване на регистрирани марки и дизайни;
 • Представителство пред Патентно ведомство, Европейското ведомство за марки и дизайни и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Подновяване на регистрации;
 • Изготвяне на лицензионни договори и договори за прехвърляне;
 • Наблюдение (Мониторинг) на марки;
 1. II. Изобретения и полезни модели
 • Консултация;
 • Проучвания за новост, ниво на техниката и патентна чистота;
 • Изготвяне на описание и претенции и подаване заявка за патент и полезен модел;
 • Представителство пред Патентно ведомство и пред Европейското патентно ведомство (ЕРО);
 • Искане за обявяване недействителност/заличаване на патент/полезен модел;
 • Поддържане действието на патент и полезен модел;
 • Изготвяне на лицензионни договори и договори за прехвърляне;

III. Комплексно управление на индустриалната собственост

 • Комплексен анализ на обектите на индустриална собственост;
 • Изграждане на цялостна стратегия за защита на индустриалната собственост;
 • Управление на индустриална собственост;

IV. Нарушения на права върху обекти на ИС и нелоялна конкуренция

 • Консултация;
 • Процесуално представителство и защита пред Патентно ведомство, Агенция „Митници“ , КЗК, и съда.

 

Цените на услугите са съгласно Ценоразпис.

За контакти

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ
4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12
тел.: (032) 908 997 / 0899 22 10 61

Е-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games