fbpx

Правен статут и обща информация

 

Приемник  на традициите на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, сдружение “ Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ е регистрирано на 03.04.1990 год., като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в частна полза , за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Основни цели съгалсно Устава – „представлява и защитава интересите на своите членове, и работи в тяхна полза/действа за развитието на пазарни механизми, устойчива местна икономика, качествен растеж, и за динамично развитие на Регион Пловдив/Подпомага интересите на местните работодатели, активно съдейства на тристранното сътрудничество, работи за ограничаване на администра-тивната тежест върху предприемачите/Установява и развива контакти с предприемачи, публични органи, заинтересовани участници в икономи-ческата среда , браншови  организации и партньори от страната и чужбина, насърчава интернационализацията на предприятията/.Участва в разработването на местни и регионални програми за икономическо развитие.“

 

 

 

Финансиране

 

Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив “ е самостоятелен частноправен субект, юридическо лице което се издържа от членски внос, такси за услуги и обучения за развитие на бизнеса, на самоиздръжка е , и не получава субсидиране от държавния бюджет. Разположено на 2 собствени етажа /общо 470 м2/ в административна сграда на ул.Самара 7 в гр.Пловдив.

 

Обхват на дейност – гр.Пловдив и Централния Южен Район на България, Световната Мрежа от ТПП, мрежата от Европейски Информационни и Иновационни Центрове на ЕС – Еnterprise Europe Network (600), доставчик на услуги с бизнес насоченост за приблизително 1 000 членове и 6 000 клиенти годишно.

 

ИСТОРИЯ

ЛЕТОПИС НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА ПЛОВДИВ

28.05.1895 г.В Пловдив се провеждат първите избори за действителни членове на камарата.
11.06.1895 г.Учредително събрание на камарата.
11.04.1895 г.Обсъден и приет правилник за дейността на камарата.
1897-1899 г.Пловдивската камара провежда практически курсове по търговско право, митническо законодателство, деловодство и др.
12.06.1899 г.Излиза в Пловдив първият брой на в. „Търговски вести“, орган на камарата през периода 1899 – 1903 г.
1901 г.Със съдействието на камарата в Пловдив е открито частно търговско училище „Евлоги Георгиев“.
1904 г.Информационното бюро към камарата открива търговско-промишлен музей.
1905 г.Индустриалци от района на камарата участват в международното изложение на спиртни напитки в Лиеж.
1906 г.В международното изложение по хигиена, изкуство и занаяти в Милано участват и представители на Пловдивската камара
27.11.1906 г.Промяна на закона за камарите. Според новия закон на 31.01.1907 г. е учредена и Бургаската камара.
1907 г.Представители на камарата участват в Балканската изложба – Лондон.
По инициатива на камарата е създадена столарска работилница, която през 1910 г. прераства в Столарското училище.
1910 г.Дейци на камарата участват в работата на международния конгрес на търговско-индустриалните камари в Лондон. Открито Средно търговско училище в Пловдив, което се издържа от камарата.
1911 г.За подпомагане на бедните ученици към търговската гимназия в Пловдив е открита ученическа кооперация „Съгласие“.
28-30.05.1912 г.Втори конгрес на търговско-индустриалните камари в Пловдив, който подкрепя идеята за създаване на специални търговски съдилища и фирмени отделения към съда.
27.06.1920 г.Честване на 25-годишнината от основаването на Пловдивската камара.
1921 г.Предложение от камарата за построяване на ж.п. линия Крумово-Станимака /Асеновград/.
1923 г.Пловдивската камара провежда стопанска анкета за спиртопроизводството в района на камарата.
22.03.1924 г.На редовно заседание на камарата се вземат мерки за развитието на търговията.
28.10.1926 г.Започва строежът на сградата на търговската гимназия, подпомогнат от индустриалците Пантелей Генов и Светослав Карич.
1927 г.Открито практическо търговско училище „Стефан Обрейков“.
През 1927 г. в района на камарата действат 477 индустриални предприятия; 212 еднолични фирми; 299 събирателни дружества; 8 командитни дружества; 6 дружества с ограничена отговорност; 22 акционерни дружества.
1927- 1929 г.Камарата открива занаятчийски училища в Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Карлово и Хасково.
1928 г.За пострадалите в земетресението камарата отпуска над 5 мил. лв.
3-9.04.1929 г.Дейци на камарата вземат участие в националната конференция за насърчаване на индустрията, търговията и занаятите.
27.02.1930 г.Архитектите Димитър Попов и Светослав Грозев изготвят архитектурния проект за сградага на занаятчийско училище в Пловдив.
В Пазарджик камарата организира конференция по проблемите на лененото и конопено производство.
За разширяване на производството на розово масло камарата свиква конференция в Карлово.
10.03.1933 г.По повод на откриването на новата сграда на промишленото училище ръководството на камарата открива промишлена изложба.
14.01.1935 г.Публикувана Наредба-закон за признаване на мострения панаир за единствен национален мострен панаир.
26.02.1936 г.Министерският съвет одобрява правилника на панаира, признат за самостоятелна юридическа личност.
9-12.12,1936 г.Пред конгреса на международните панаири председателят на камарата д-р Обрейко Обрейков защитава идеята пловдивския панаир да стане член на асоциацията на международните панаири.
6.03.1941 г.Освещаване на новата сграда на камарата.
октомври 1943 г.Учредена е областната стопанска камара с председател Драгомир Цанков.
май 1945 г.Изменен е законът за стопанските камари. Прекратява се дейността на бюрото, назначено през 1943 г.
3.03.1946 г.Камарата провежда отчетно събрание. Назначено е ново бюро начело с Борис Чобанов.
1946 г.Камарата отпуска субсидии за Пловдивския университет, мострения панаир, професионалните училища.
1948 г.Областната стопанска камара преустановява дейността си.
Среща с делегати от Франция.
28.02.1990 г.Проведено учредително събрание и приет устав за създаването на Търговско-промищлена камара гр. Пловдив
03.04.1990 г.Регистрация на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив с Решение №990/03.04.1990 на Пловдивски окръжен съд
1990 – 2010Letopis_1990_2010.pdf
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

на Сдружение с нестопанска цел в частна полза  “ Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“

(мандат 2022-2027 г. )

 • Общо Събрание на членовете – върховен орган
 • Управителен съвет – ръководи сдружението между Общите събрания
 • Председател – управлява оперативно, има представителни и административни функции                                                                                                     Председател на сдружението с мандат 2022-2027 г. е г-н Ангел Хронев.

Управителен Съвет :

 • Ангел Хронев – Член на УС
 • Добрина Проданова -Член на УС
 • Емил Вълов – Член на УС
 • Контрактор Пловдив ЕООД – Член на УС
 • Офис Активити ЕООД – Член на УС
ЧЛЕНСТВО

Членуването в Сдружението е доброволно, членовете на Сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност. Членовете на Сдружението са Пълноправни и Почетни.

 

 

 

Почетни членове се приемат за членове на Камарата въз основа на писмено Заявление за членство от законов или упълномощен представител на кандидат-члена до Председателя на Сдружението, в която кандидатът за член заявява, че приема настоящия Устав. Членственото правоотношение възниква след заплащане на годишен членски внос от 200 лв , и писмената резолюция за одобрение на Председателя на Сдружението върху заявлението за членство.

 

  1. Допълнителни справки по въпросите на членството на тел.: 032 908989

Права на членовете 

 

 

 

Да ползват с предимство, безплатно или с намаление услугите на Сдружението съобразно предвиденото в неговата тарифа;

 

Да получават информация за планираните дейности на Сдружението, информационни бюлетини и издания;

 

Да участват в инициативи и събития на Сдружението;

 

Да участват в инициирани от Сдружението браншови съвети, секторни групи и работни комисии;

 

Да се включват в бизнес -мисии на Сдружението в страната и чужбина;

 

Да получават от Сдружението препоръки и референции пред бизнес-партньори;

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

 

 

 • Публикуване на информация за фирмата в Интернет на страницата на Търговско-промишлена Камара-Пловдив.
 • Предоставяне на безплатни консултации от експертите в палатата, съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността на фирмата: митнически, данъчни, счетоводни, юридически, по въпросите на качеството, мениджмънта, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO, получаване на фирмени префикси за код по ЕАН /баркод/, източници на финансиране, програми, информация и консултация за търгове, електронна търговия и др.
 • Получаване на информация по електронна поща за предстоящите мероприятия и събития във връзка с бизнеса, организирани от Камарата и други бизнес организации.
 • Получаване на бюлетин с оферти.
 • Предоставяне на безплатна адресна информация за намиране на бизнес партньори при запитване – 3 справки.
 • Включване в изданието Икономически годишник с адресна информация и основни дейности на фирмата.
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната.
 • Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games