fbpx
КОИ СМЕ НИЕ

Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03.04.1990 год., като доброволна, обществена организация с идеална цел, за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Камарата е юридическо лице. Основна цел – развитие и защита на стопанските интереси на своите членове, както и съдействието за европейската и международна интеграция на региона и страната. Съгласно чл. 8 от Устава членуването в Камарата е доброволно.

Статут и Обща информация

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза , съгласно Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ДВ,бр.81-2000 г./

Създадена на 03.04.1990 год. от местни фирми,кооперации и физически лица, като доброволна, обществена организация с идеална цел,съгласно Закон за Лицата и Семейството/1949 г./ за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове.

Пловдивската Камара работи в рамките на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата – София .Тя е една от Регионалните търговско-промишлени палати в страната , втора по размер и значимост след БТПП-София. Регионалните ТПП са самостоятелни юридически лица с нестопанска цел , регистрирани в областните центрове. БТПП- София има същия статут , и изпълнява ролята на фактическа национална палата с координиращи функции относно регионалните палати, възложени и от самите тях. Те от друга страна , предоставят свои услуги за бизнеса в съответния регион , както и услугите на БТПП-София – по договор. Това е най-голямата система от бизнес-асоциации в България , с дълга история, традиции и важно място в подпомагането на Българските предприемачи и икономика.

Финансиране

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е неправителствена структура, която се издържа от членски внос, такси за услуги и обучения за развитие на бизнеса. Камарата е на самоиздръжка и не получава субсидиране от държавния бюджет. Разположена на 2 собствени етажа /общо 470 м2/ в административна сграда на ул.Самара 7 в гр.Пловдив.

Обхват на дейност – гр.Пловдив и Централния Южен Район на България, работи в рамките на системата на Българските Търговско-Промишлени Палати (26) , Световната Мрежа от ТПП, мрежата от Европейски Информационни и Иновационни Центрове на ЕС – Еnterprise Europe Network (600), доставчик на услуги с бизнес насоченост за приблизително 1 000 членове и 6 000 клиенти годишно.

 

ИСТОРИЯ

ЛЕТОПИС НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА ПЛОВДИВ

28.05.1895 г.В Пловдив се провеждат първите избори за действителни членове на камарата.
11.06.1895 г.Учредително събрание на камарата.
11.04.1895 г.Обсъден и приет правилник за дейността на камарата.
1897-1899 г.Пловдивската камара провежда практически курсове по търговско право, митническо законодателство, деловодство и др.
12.06.1899 г.Излиза в Пловдив първият брой на в. „Търговски вести“, орган на камарата през периода 1899 – 1903 г.
1901 г.Със съдействието на камарата в Пловдив е открито частно търговско училище „Евлоги Георгиев“.
1904 г.Информационното бюро към камарата открива търговско-промишлен музей.
1905 г.Индустриалци от района на камарата участват в международното изложение на спиртни напитки в Лиеж.
1906 г.В международното изложение по хигиена, изкуство и занаяти в Милано участват и представители на Пловдивската камара
27.11.1906 г.Промяна на закона за камарите. Според новия закон на 31.01.1907 г. е учредена и Бургаската камара.
1907 г.Представители на камарата участват в Балканската изложба – Лондон.
По инициатива на камарата е създадена столарска работилница, която през 1910 г. прераства в Столарското училище.
1910 г.Дейци на камарата участват в работата на международния конгрес на търговско-индустриалните камари в Лондон. Открито Средно търговско училище в Пловдив, което се издържа от камарата.
1911 г.За подпомагане на бедните ученици към търговската гимназия в Пловдив е открита ученическа кооперация „Съгласие“.
28-30.05.1912 г.Втори конгрес на търговско-индустриалните камари в Пловдив, който подкрепя идеята за създаване на специални търговски съдилища и фирмени отделения към съда.
27.06.1920 г.Честване на 25-годишнината от основаването на Пловдивската камара.
1921 г.Предложение от камарата за построяване на ж.п. линия Крумово-Станимака /Асеновград/.
1923 г.Пловдивската камара провежда стопанска анкета за спиртопроизводството в района на камарата.
22.03.1924 г.На редовно заседание на камарата се вземат мерки за развитието на търговията.
28.10.1926 г.Започва строежът на сградата на търговската гимназия, подпомогнат от индустриалците Пантелей Генов и Светослав Карич.
1927 г.Открито практическо търговско училище „Стефан Обрейков“.
През 1927 г. в района на камарата действат 477 индустриални предприятия; 212 еднолични фирми; 299 събирателни дружества; 8 командитни дружества; 6 дружества с ограничена отговорност; 22 акционерни дружества.
1927- 1929 г.Камарата открива занаятчийски училища в Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Карлово и Хасково.
1928 г.За пострадалите в земетресението камарата отпуска над 5 мил. лв.
3-9.04.1929 г.Дейци на камарата вземат участие в националната конференция за насърчаване на индустрията, търговията и занаятите.
27.02.1930 г.Архитектите Димитър Попов и Светослав Грозев изготвят архитектурния проект за сградага на занаятчийско училище в Пловдив.
В Пазарджик камарата организира конференция по проблемите на лененото и конопено производство.
За разширяване на производството на розово масло камарата свиква конференция в Карлово.
10.03.1933 г.По повод на откриването на новата сграда на промишленото училище ръководството на камарата открива промишлена изложба.
14.01.1935 г.Публикувана Наредба-закон за признаване на мострения панаир за единствен национален мострен панаир.
26.02.1936 г.Министерският съвет одобрява правилника на панаира, признат за самостоятелна юридическа личност.
9-12.12,1936 г.Пред конгреса на международните панаири председателят на камарата д-р Обрейко Обрейков защитава идеята пловдивския панаир да стане член на асоциацията на международните панаири.
6.03.1941 г.Освещаване на новата сграда на камарата.
октомври 1943 г.Учредена е областната стопанска камара с председател Драгомир Цанков.
май 1945 г.Изменен е законът за стопанските камари. Прекратява се дейността на бюрото, назначено през 1943 г.
3.03.1946 г.Камарата провежда отчетно събрание. Назначено е ново бюро начело с Борис Чобанов.
1946 г.Камарата отпуска субсидии за Пловдивския университет, мострения панаир, професионалните училища.
1948 г.Областната стопанска камара преустановява дейността си.
Среща с делегати от Франция.
28.02.1990 г.Проведено учредително събрание и приет устав за създаването на Търговско-промищлена камара гр. Пловдив
03.04.1990 г.Регистрация на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив с Решение №990/03.04.1990 на Пловдивски окръжен съд
1990 – 2010Letopis_1990_2010.pdf
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

(мандат 2016-2021)

 • Общо Събрание на членовете – върховен орган
 • Управителен съвет – ръководи Камарата между Общите събрания
 • Председател – управлява оперативно, има представителни и административни функции

Управителен Съвет

 • Добрина Проданова – Председател на УС
 • Милчо Караиванов – Член на УС
 • Любомир Арангелов – Член на УС
 • Ангел Хронев – Член на УС
ЧЛЕНСТВО

Членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Пловдивската Камара е юридическо лице , което на практика се състои от своите членове, те представляват нейната персонална основа.Членовете формират най-важния орган за управление на Камарата – Общото събрание, и чрез него те участвуват в управлението и решаването на най-важните въпроси на сдружението.Членовете имат избирателни права и могат директно да получават информация относно работата на Камарата. Уставът и вътрешните правилници предвиждат определени предимства на членовете – отстъпки в такси, съдействия и др.

Членуването е изключително на доброволна основа, предвидено в Закона и Устава, то е годишно /за календарна година/ и за него за заплаща определен членски внос.

Членството в Пловдивската Камара следва да се различава от вписването на фирмите в Търговския Регистър на БТПП-София под формата на членство, което е отделна процедура извършвана в Камарата, за която се заплаща отделна еднократна такса в полза на БТПП.

Разликата между двата вида членство се изразява в следното:

 • членството в регионалната камара е годишно и дава възможност за членски права и отстъпки при ползуване на услуги.
 • вписването в Търговския Регистър на БТПП е еднократно, и много често е предпоставка и необходимо условие фирмата да получава заверки от Палатите на важни бизнес-документи /сертификати, покани, удостоверявания/

Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.

Пловдивската Камара е колективен член на на БТПП, която от своя страна членува във важни международните организации и това обстоятелство ни прави международно признати и оторизирани да издаваме и заверяваме различни документи, обслужващи външнотърговската дейност на фирмите. Това обстоятелство е регламентирано в Устава на БТПП, в Закона за митниците, Правилника за приложението му и редица международни конвенции.

Двата вида членство – в Камарата и в БТПП, често са предмет на изискване и от чуждестранни институции и партньори, което обикновено кара фирмите да поддържат и двата вида регистрации.

Процедура и образци на необходими документи за членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 1. Подаване наМолба по образец
 2. Необходими документи към молбата за регистрация – копие от решението за регистрация на търговеца в съответния съд
 3. Заплащане на годишен членски внос в брой на касата на Камарата или с банков превод по сметка:

IBAN: BG57UNCR70001520451540

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Срок на регистрация – след резолюция на молбата от Председателя.

Допълнителни справки по въпросите на членството на тел.: 032 908989

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 • Публикуване на информация за фирмата в Интернет на страницата на Търговско-промишлена Камара-Пловдив.
 • Предоставяне на безплатни консултации от експертите в палатата, съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността на фирмата: митнически, данъчни, счетоводни, юридически, по въпросите на качеството, мениджмънта, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO, получаване на фирмени префикси за код по ЕАН /баркод/, източници на финансиране, програми, информация и консултация за търгове, електронна търговия и др.
 • Получаване на информация по електронна поща за предстоящите мероприятия и събития във връзка с бизнеса, организирани от Камарата и други бизнес организации.
 • Получаване на бюлетин с оферти.
 • Получаване на бюлетин Инфобизнес на БТПП- София.
 • Безплатно публикуване на счетоводния отчет за изтеклата година на страницата на БТПП – София, ако е предаден в електронен вид.
 • Предоставяне на безплатна адресна информация за намиране на бизнес партньори при запитване – 3 справки.
 • Включване в изданието Икономически годишник с адресна информация и основни дейности на фирмата.
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната.
 • Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games