fbpx
КОИ СМЕ НИЕ

Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03.04.1990 год., като доброволна, обществена организация с идеална цел, за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Камарата е юридическо лице. Основна цел – развитие и защита на стопанските интереси на своите членове, както и съдействието за европейската и международна интеграция на региона и страната. Съгласно чл. 8 от Устава членуването в Камарата е доброволно.

Статут и Обща информация

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза , съгласно Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ДВ,бр.81-2000 г./

Създадена на 03.04.1990 год. от местни фирми,кооперации и физически лица, като доброволна, обществена организация с идеална цел,съгласно Закон за Лицата и Семейството/1949 г./ за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове.

Пловдивската Камара работи в рамките на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата – София .Тя е една от Регионалните търговско-промишлени палати в страната , втора по размер и значимост след БТПП-София. Регионалните ТПП са самостоятелни юридически лица с нестопанска цел , регистрирани в областните центрове. БТПП- София има същия статут , и изпълнява ролята на фактическа национална палата с координиращи функции относно регионалните палати, възложени и от самите тях. Те от друга страна , предоставят свои услуги за бизнеса в съответния регион , както и услугите на БТПП-София – по договор. Това е най-голямата система от бизнес-асоциации в България , с дълга история, традиции и важно място в подпомагането на Българските предприемачи и икономика.

Финансиране

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е неправителствена структура, която се издържа от членски внос, такси за услуги и обучения за развитие на бизнеса. Камарата е на самоиздръжка и не получава субсидиране от държавния бюджет. Разположена на 2 собствени етажа /общо 470 м2/ в административна сграда на ул.Самара 7 в гр.Пловдив.

Обхват на дейност – гр.Пловдив и Централния Южен Район на България, работи в рамките на системата на Българските Търговско-Промишлени Палати (26) , Световната Мрежа от ТПП, мрежата от Европейски Информационни и Иновационни Центрове на ЕС – Еnterprise Europe Network (600), доставчик на услуги с бизнес насоченост за приблизително 1 000 членове и 6 000 клиенти годишно.

 

ИСТОРИЯ

ЛЕТОПИС НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА ПЛОВДИВ

28.05.1895 г. В Пловдив се провеждат първите избори за действителни членове на камарата.
11.06.1895 г. Учредително събрание на камарата.
11.04.1895 г. Обсъден и приет правилник за дейността на камарата.
1897-1899 г. Пловдивската камара провежда практически курсове по търговско право, митническо законодателство, деловодство и др.
12.06.1899 г. Излиза в Пловдив първият брой на в. „Търговски вести“, орган на камарата през периода 1899 – 1903 г.
1901 г. Със съдействието на камарата в Пловдив е открито частно търговско училище „Евлоги Георгиев“.
1904 г. Информационното бюро към камарата открива търговско-промишлен музей.
1905 г. Индустриалци от района на камарата участват в международното изложение на спиртни напитки в Лиеж.
1906 г. В международното изложение по хигиена, изкуство и занаяти в Милано участват и представители на Пловдивската камара
27.11.1906 г. Промяна на закона за камарите. Според новия закон на 31.01.1907 г. е учредена и Бургаската камара.
1907 г. Представители на камарата участват в Балканската изложба – Лондон.
По инициатива на камарата е създадена столарска работилница, която през 1910 г. прераства в Столарското училище.
1910 г. Дейци на камарата участват в работата на международния конгрес на търговско-индустриалните камари в Лондон. Открито Средно търговско училище в Пловдив, което се издържа от камарата.
1911 г. За подпомагане на бедните ученици към търговската гимназия в Пловдив е открита ученическа кооперация „Съгласие“.
28-30.05.1912 г. Втори конгрес на търговско-индустриалните камари в Пловдив, който подкрепя идеята за създаване на специални търговски съдилища и фирмени отделения към съда.
27.06.1920 г. Честване на 25-годишнината от основаването на Пловдивската камара.
1921 г. Предложение от камарата за построяване на ж.п. линия Крумово-Станимака /Асеновград/.
1923 г. Пловдивската камара провежда стопанска анкета за спиртопроизводството в района на камарата.
22.03.1924 г. На редовно заседание на камарата се вземат мерки за развитието на търговията.
28.10.1926 г. Започва строежът на сградата на търговската гимназия, подпомогнат от индустриалците Пантелей Генов и Светослав Карич.
1927 г. Открито практическо търговско училище „Стефан Обрейков“.
През 1927 г. в района на камарата действат 477 индустриални предприятия; 212 еднолични фирми; 299 събирателни дружества; 8 командитни дружества; 6 дружества с ограничена отговорност; 22 акционерни дружества.
1927- 1929 г. Камарата открива занаятчийски училища в Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Карлово и Хасково.
1928 г. За пострадалите в земетресението камарата отпуска над 5 мил. лв.
3-9.04.1929 г. Дейци на камарата вземат участие в националната конференция за насърчаване на индустрията, търговията и занаятите.
27.02.1930 г. Архитектите Димитър Попов и Светослав Грозев изготвят архитектурния проект за сградага на занаятчийско училище в Пловдив.
В Пазарджик камарата организира конференция по проблемите на лененото и конопено производство.
За разширяване на производството на розово масло камарата свиква конференция в Карлово.
10.03.1933 г. По повод на откриването на новата сграда на промишленото училище ръководството на камарата открива промишлена изложба.
14.01.1935 г. Публикувана Наредба-закон за признаване на мострения панаир за единствен национален мострен панаир.
26.02.1936 г. Министерският съвет одобрява правилника на панаира, признат за самостоятелна юридическа личност.
9-12.12,1936 г. Пред конгреса на международните панаири председателят на камарата д-р Обрейко Обрейков защитава идеята пловдивския панаир да стане член на асоциацията на международните панаири.
6.03.1941 г. Освещаване на новата сграда на камарата.
октомври 1943 г. Учредена е областната стопанска камара с председател Драгомир Цанков.
май 1945 г. Изменен е законът за стопанските камари. Прекратява се дейността на бюрото, назначено през 1943 г.
3.03.1946 г. Камарата провежда отчетно събрание. Назначено е ново бюро начело с Борис Чобанов.
1946 г. Камарата отпуска субсидии за Пловдивския университет, мострения панаир, професионалните училища.
1948 г. Областната стопанска камара преустановява дейността си.
Среща с делегати от Франция.
28.02.1990 г. Проведено учредително събрание и приет устав за създаването на Търговско-промищлена камара гр. Пловдив
03.04.1990 г. Регистрация на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив с Решение №990/03.04.1990 на Пловдивски окръжен съд
1990 – 2010 Letopis_1990_2010.pdf
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

(мандат 2016-2021)

 • Общо Събрание на членовете – върховен орган
 • Управителен съвет – ръководи Камарата между Общите събрания
 • Председател – управлява оперативно, има представителни и административни функции

Управителен Съвет

 • Добрина Проданова – Председател на УС
 • Милчо Караиванов – Член на УС
 • Любомир Арангелов – Член на УС
 • Ангел Хронев – Член на УС
ЧЛЕНСТВО

Членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Пловдивската Камара е юридическо лице , което на практика се състои от своите членове, те представляват нейната персонална основа.Членовете формират най-важния орган за управление на Камарата – Общото събрание, и чрез него те участвуват в управлението и решаването на най-важните въпроси на сдружението.Членовете имат избирателни права и могат директно да получават информация относно работата на Камарата. Уставът и вътрешните правилници предвиждат определени предимства на членовете – отстъпки в такси, съдействия и др.

Членуването е изключително на доброволна основа, предвидено в Закона и Устава, то е годишно /за календарна година/ и за него за заплаща определен членски внос.

Членството в Пловдивската Камара следва да се различава от вписването на фирмите в Търговския Регистър на БТПП-София под формата на членство, което е отделна процедура извършвана в Камарата, за която се заплаща отделна еднократна такса в полза на БТПП.

Разликата между двата вида членство се изразява в следното:

 • членството в регионалната камара е годишно и дава възможност за членски права и отстъпки при ползуване на услуги.
 • вписването в Търговския Регистър на БТПП е еднократно, и много често е предпоставка и необходимо условие фирмата да получава заверки от Палатите на важни бизнес-документи /сертификати, покани, удостоверявания/

Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.

Пловдивската Камара е колективен член на на БТПП, която от своя страна членува във важни международните организации и това обстоятелство ни прави международно признати и оторизирани да издаваме и заверяваме различни документи, обслужващи външнотърговската дейност на фирмите. Това обстоятелство е регламентирано в Устава на БТПП, в Закона за митниците, Правилника за приложението му и редица международни конвенции.

Двата вида членство – в Камарата и в БТПП, често са предмет на изискване и от чуждестранни институции и партньори, което обикновено кара фирмите да поддържат и двата вида регистрации.

Процедура и образци на необходими документи за членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 1. Подаване наМолба по образец
 2. Необходими документи към молбата за регистрация – копие от решението за регистрация на търговеца в съответния съд
 3. Заплащане на годишен членски внос в брой на касата на Камарата или с банков превод по сметка:

IBAN: BG57UNCR70001520451540

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Срок на регистрация – след резолюция на молбата от Председателя.

Допълнителни справки по въпросите на членството на тел.: 032 908989

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 • Публикуване на информация за фирмата в Интернет на страницата на Търговско-промишлена Камара-Пловдив.
 • Предоставяне на безплатни консултации от експертите в палатата, съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността на фирмата: митнически, данъчни, счетоводни, юридически, по въпросите на качеството, мениджмънта, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO, получаване на фирмени префикси за код по ЕАН /баркод/, източници на финансиране, програми, информация и консултация за търгове, електронна търговия и др.
 • Получаване на информация по електронна поща за предстоящите мероприятия и събития във връзка с бизнеса, организирани от Камарата и други бизнес организации.
 • Получаване на бюлетин с оферти.
 • Получаване на бюлетин Инфобизнес на БТПП- София.
 • Безплатно публикуване на счетоводния отчет за изтеклата година на страницата на БТПП – София, ако е предаден в електронен вид.
 • Предоставяне на безплатна адресна информация за намиране на бизнес партньори при запитване – 3 справки.
 • Включване в изданието Икономически годишник с адресна информация и основни дейности на фирмата.
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната.
 • Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.
Free WordPress Themes, Free Android Games