fbpx

Арбитражен съд при БТПП с място за разглеждане на делата в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Информация

 за разрешаване на Спорове по Правилата на АС при БТПП

и място на разглеждане на арбитражните дела – Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 

  1. С последните изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на АС  и  в  чл.14  ал. 3 на Правилника на АС при БТПП, се откри възможност за създаване на регионални листи на арбитрите при АС при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

Условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа съгласно чл.14, ал.3 от Правилника на АС са:

А)   Седалището или постоянния адрес на страната да са в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско промишлени палати/ камари

Б)   В арбитражното споразумение да е уговорено мястото на разглеждане на делото да е в седалището на съответната регионална палата/камара

  1. Считано от 01.10.2021 г. Търговско-Промишлена Камара – Пловдив предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет.
  2. С оглед изискванията на чл.19 от Гражданския процесуален кодекс ( ДВ, бр.59 от 20.07.2007г., в сила от 01.03.2008г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. – бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) – изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. – бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.), чл. 1, ал.2 и пар. 3, ал. 1 от Преходните и заключителни рапоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 102 от 1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.), Уставът на АС при БТПП и Правилника на АС при БТПП, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от региона при сключване на техните търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на регионалната палата – гр. ….  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“ .

 

Разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 

  • Списък на арбитрите от регионалната листа на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив:
  1. ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА – родена 1972 г, доктор по право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски„
  2. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ШОПОВ – родена 1976 г, доктор по право, доцент по гражданско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски„
  3. ТАНЯ КОСТАДИНОВА ДИНКОВА – родена 1966 г, адвокат

 

  • Списък на арбитрите от регионалните листи на АС при БТПП: предстои да бъде публикуван на страницата на Камарата www.pcci.bg

 

 

 

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на регионалната палата – гр. ….  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“ .

 

 

  • Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП – 2019

 

  • Лице за контакти по арбитражни дела:

 

Ангел ХРОНЕВ

Изп.Директор на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Ул. Самара № 7, 4003 Пловдив

Tel.: 0878 809 139 /  Е-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games