fbpx

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.

 

Необходими документи

 • заявление-образец
 • официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
 • официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
 • решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
 • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
 • оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България – по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на Палатата.
 • попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);
 • документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата (сумата може да бъде платена в брой в касата на Камарата).

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

 • Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или
 • от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България /в случаите когато документите не са заверени в издаващата държава/, или
 • от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България /ако тя няма акредитирана такава в страната/, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Документите по т.т. 5 и 6, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Пример на Апостил по Хагската Конвенция, обикновено поставян под формата на правоъгълен печат на гърба на съответния документ, и съдържащ следния текст :

APOSTILE

/Convention de la Haye du 5 octobre 1961/

1.State-Republic of ……

2.This public act has been signed by …….

3.In his capacity of the Public Notary-…..
4.And has been laid a seal of the Public Notary-…….

Certified on ………………………..

5.in ….,……,6.on………………..

7.by the Department of Justice

8.under No…………………………………

9.Seal : oval seal of the Dept of Justice /

10.Signature – illegible

За повече информация относно заверките и легализациите на документи от отдел «Консулски услуги» към МВнР-София – www.mfa.government.bg

Издаване на удостоверения (сертификати) на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират търговските представителства пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др. (бланка в PDF формат).

 

НОВО ! Промяна относно режима на Търговските Представителства на чуждестранни лица регистрирани в БТПП

 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Българската търговско-промишлена палата информират представителите на регистрираните в Търговския регистър на Палатата търговски представителства на чуждестранни лица в Р България за следното:

В Държавен вестник бр. № 51 от 27.06.2017 г. е обнародвано ПМС №122/23.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България /ППЗЧРБ/.

С приетите изменения, на БТПП е възложено, при постъпило искане за издаване на Сертификат за актуална регистрация на търговско представителство по чл.19, т.1 от ППЗЧРБ, Чуждестранното лице да отговаря на определените в чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ законови условия, съответно да се представят удостоверение за актуално състояние на чуждестранното лице (с валидност 6 месеца от датата на издаване) и посочените по-долу доказателствени документи, установяващи наличието на тези условия:

 • активна стопанска дейност на чуждестранното лице не по-малко от една година преди подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, установено с референция от обслужваща банка или с някой от следните документи:

а) копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната календарна година, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език;

б) декларация по образец  с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходната календарна година за реализирана/и дейност/и по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език;

в) декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, съдържаща счетоводния отчет на чуждестранното лице за предходната календарна година (за проверка на счетоводния отчет от отдел „Търговски регистър“ при БТПП);

 • данъчна изрядност на чуждестранното лице, установена с някой от следните документи:

а) удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език;

б) декларация с нотариално заверен подпис и печатот законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от компетентния – съгласно националното законодателство – държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице.

 • планирани дейности на представителството, установени със следните документи:

а) обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранното лице и с нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;

б) годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, с нотариално заверен подпис от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружена с превод на български език (декларация);

в) копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година,считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство,осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители, заверен за вярност от законния/те представител/и на чуждестранното лице.

Липсата на такъв текст в сертификата, издаден да послужи при кандидатстване за продължително пребиваване на чужденец ще означава, че в БТПП не са представени необходимите изискуеми документи.В сертификати с данни от регистъра на БТПП, които се издават с цел, различна от тази за кандидатстване за продължително пребиване в Р България няма да се включва такъв текст.

От деня на влизане на Постановлението в сила и при наличие на представените изискуеми документи, БТПП ще включва в издаваните от нея Сертификати за актуална регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица текст: „Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България.“. Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл.19, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България.

ПРАВИЛНИК за вписване в Единния търговски регистър на БТПП (ИЗВЛЕЧЕНИЕ!) 

Цена на услугата – виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ 

Сумата може да бъде заплатена:

 • В брой на място
 • Чрез ПОС у-во
 • по банков път :
  Банкова сметка в лева:
  IBAN: BG57UNCR70001520451540
  BIC: UNCRBGSF
  УниКредит Булбанк АД
  /в полето „основание за плащане“ попълнете вида на услугата/

За контакт:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова / Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 990, 908 991; Централа:(032) 908 989

Е-mail: office@pcci.bg

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games