fbpx

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ПОКАНИТЕ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯ

Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Видовете покани, с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно посещение в страната са няколко:

  • Покана-декларация от физическо лице, с което се кани чужденец на частно посещение в Р България;
  • Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
  • Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
  • Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

Изискуеми  документи от клиентите, които ще правят покани със съдействието на Камарата:

  • За фирми (физически и юридически лица, извършващи дейност по Търговския закон)

1. Копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.Ако фирмата е новорегистрирана- копие от регистрацията в НАП.
2. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.

3. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

  • За юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.
3. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.

4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

  • За търговски представителства (представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП по Закона за насърчаване на инвестициите)

1. сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);

2. копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

3. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.

4. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг. Регистър/ за Председателя на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (кликнете за да изтеглите). Прави се еднократно.

Процедура и сроковe:

– Поканата се попълва в Камарата – ден 1-ви.
– Нотариус заверява поканата подписана от Председателя на Камарата или преупълномощени от него лица –  ден 2-ри.
– Нотаризираната покана се внася в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив – ден 2-ри.
– Заверените покани са получават обикновено в срок от около 4 дни от внасянето им в сектор “Миграция” на РДВР–Пловдив.

Забележка: Сроковете са ориентировъчни, съобразно необходимото време за заверка в РДВР.

ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

За справки:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова/Емил Вълов

 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ
4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908990, 908991; Централа:(032) 908989
Факс: (032) 908988
e-mail: pokana@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games