fbpx

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ,
СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР,
КАРНЕТ «АТА»,
ЗАВЕРКА НА ПОДПИС

I.СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД Форма Европейски съюз

 1. Общи въпроси

Сертификат за произход на стоки се използва при износ на стоки от Р. България за Руската федерация, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Китай, Корея, Виетнам, Либия, Ливан, Сирия и други страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка, при доставка на стоки за партньори от ЕС и при усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката.

Сертификатът за произход се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци.

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр.София и в регионалните търговско-промишлени палати в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

 1. Изисквания за издаване и заверка на сертификат за произход на стоки

Сертификатите за произход се заверяват съгласно изискванията, залегнали в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламента.

А.        ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП –

служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система „Търговския регистър“ за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

Б.         ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП –

Прави се справка в ТР на Агенцията по вписванията.

 1. Документ, доказващ произхода на стоката

В зависимост от вида й, той може да бъде:

 1. писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход или,
 2. копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат „EUR.1“ или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
 3. сертификат за качество, или
 4. фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
 5. ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или
 6. анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.) или
 7. друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

 

 1. СЕРТИФИКАТ ФОРМА „А“, СЪГЛАСНО ОБЩАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ (GSP)
 2. Общи въпроси

Сертификат за произход на стоки ФОРМА „А“ се използва при износ на стоки от Р България за Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Япония, Руската Федерация.

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки в тези страни, т.е. това е преференциален сертификат.

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в гореизброените страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия, създадени от тези страни. Като основа, е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма“А“.

Сертификатът форма „А“ се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки форма „А“ на всички български търговци.

 1. Документ, доказващ произхода на стоката
 2. Фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход);
 3. Ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход);
 4. Декларация от производител, изготвена в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство в страната на вноса за придобиване на преференциален произход по Общата система за преференциите.

 

III.       Сертификат за произход за текстилни продукти.

 1. Общи въпроси

Сертификатът за произход на стоки – текстилна форма се използва при износа на текстилни продукти.

Най-често тя се употребява при износ на стоки, изработени в Р България на ишлеме.

 

 1. ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ върху договори, пълномощни и др. документи

Заверката удостоверява истинността на подписа на лицето ,което го е положило върху съответния документ . Това се извършва на основание данните , съдържащи се в търговския регистър на БТПП ,където следва да е регистриран търговецът.

В щемпела ,който удостоверява подписа , се нанасят още и данните за наименованието на търговеца и номера на регистрацията в БТПП-Сф .

Необходими документи

решение за регистрация в БТПП

документ за самоличност на подписващото лице

оригинал /и/ от заверявания документ

 

V.СЕРТИФИКАТ ЗА ФОРСМАЖОР

Издаване на сертификат за форсмажор

Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства – пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП, на български или чужд език. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.

Документът се издава единствено от БТПП-София

За контакти: тел. (02) 8117476

E-mail: tradereg@bcci.bg

 1. КАРНЕТ „АТА”

Какво представлява АТА карнетът ?

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.

Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:

Списък на държавите подписали конвенцията – http://www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_ATA_carnet_countries.htm

Предимства за използване на карнет АТА:

Oпростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
Веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му.
Карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
– експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
– професионални материали – музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
– произведения на изкуството;
– спортни съоръжения и др.
Стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства – самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

За справки :

Ивайло Колев / Стела Павлова / Мирослава Моллова

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908990, 908991; Централа:(032) 908989
Факс: (032) 908988
e-mail: office@pcci.bg ; http://www.pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games