РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

В Единния търговски регистър на БТПП се вписват данни за членовете на Палатата въз основа на представени от тях документи и попълнена регистрационна карта-декларация.

За поддържане на регистъра в актуално състояние БТПП извършва срочно, по искане на фирмата промени в обстоятелствата по вписването.

Бързата и навременна актуализация на информацията е изключително важна за членовете и е свързана със защитата на техните интереси.

База данни „Търговски регистър“ се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти- българска и английска версии.

БТПП не носи отговорност за актуалността на информацията при непроявена инициативност от страна на регистрираната фирма за отразяване на настъпили промени в публикуваните данни, ако те не са заявени своевременно.

Надяваме се да обърнете внимание на тези препоръки, които са изцяло във Ваш интерес.

ДОКУМЕНТИ ЗА АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО В БТПП /РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА БТПП/.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗА ДАННИ ЧЛЕНОВЕ НА БТПП, ВПИСАНИ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА ПАЛАТАТА

Представената информационна система за членовете на БТПП, вписани в Единния й търговски регистър Ви дава възможност да извършвате справки по следните критерии: наименование на търговеца, седалище, No на регистрация в БТПП, правна форма, чуждестранно участие, представители по съдебна регистрация, бизнес-дейност, капитал, брой заети лица.

По този начин фирмите могат да правят предварителна проверка за съществуването на даден партньор, което създава по-голяма сигурност в търговските им взаимоотношения.

Въз основа на данните от Единния търговски регистър, се издават и заверяват:

  • удостоверения (сертификати) и референции на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират фирмите пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др.;
  • сертификати за произход на стоки, експортни фактури и други външнотърговски документи, карнети АТА и др.;
  • справки (пълни или по отделни критерии) за вписаните данни, което е възможно, тъй като Единният търговски регистър на БТПП е публичен.

ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

За контакти:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова / Стела Павлова

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908990, 908991; Централа:(032) 908989
Факс: (032) 908988
e-mail: office@pcci.bg ; http://www.pcci.bg

Free WordPress Themes, Free Android Games